This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy enzalutamidum, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy niniejszego postępowania - zamawiający nie stawia warunku.
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia - tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy, zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4, 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne - jeśli dotyczy (nie dotyczy asortymentu zarejestrowanego jako wyrób medyczny) oraz posiadał kompetencje na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: za wystarczające - w przypadku przedmiotu obejmującego różne rodzaje działalności lub czynności - zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy niniejszego postępowania - zamawiający nie stawia warunku.

Procedura

Czas lokalny
10:00
c
a
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Data
2018-03-16
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2018-05-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert
2018-03-16 10:30 SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-28
Estimated timing for further notices to be published
Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl
Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1.1. do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenia: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji. 1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na stronie zamawiającego); wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), należy dołączyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty: 1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1 do oferty - dołączyć następujące oświadczenie: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji w tym w zakresie kompetencji. 2.2 na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - przedłożyć: zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu; 3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. Załącznikami do oferty są: 1. Formularz oferty, 1.1. Formularz cenowy, 2 JEDZ 3 Pełnomocnictwo (jeśli wymagane). Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów zawarte są w specyfikacji. Main CPV code 33652000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rybnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawy enzalutamidum.
Procedura przyspieszona.
Uzasadnienie: Obecne postępowanie jest drugim postępowaniem. W pierwszym - złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu ze względów formalnych. Postępowanie to było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Asortyment ujęty w niniejszej procedurze - dostawy enzalutamidum stosowany jest w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie występują objawy lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana oraz w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których podczas lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. Obecnie terapia została rozpoczęta u 2 pacjentów.
Tryb przyspieszony jest konieczny ze względu na pilną potrzebę kontynuacji skutecznej terapii przynoszącej wymierne korzyści dla pacjenta: zachowanie dobrej jakości życia, wydłużenie czasu między remisjami oraz opóźnienie wdrożenia leczenia chemicznego.
Biorąc pod uwagę kwestie dotyczące terminu wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego z ogłoszeniem w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej (kolejne 40 dni) oraz rozstrzygnięcia, konieczność skrócenia terminu składania i otwarcia ofert do 15 dni na podstawie art. 43 ust.2b pkt.2) ustawy Pzp jest uzasadnione.

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 7 500,00 PLN.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro