Tender description

Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на община „Марица“.

Дейността предвижда изграждане на инсталация за компостиране на зелени и градински отпадъци на определена за това площадка. Определен е капацитет на компостиращата инсталация 6 200 тона/годишно или 11 454 m

3

отпадъци на година.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 155-354696
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-27
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 45300000

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN Not specified

Дейността предвижда изграждане на инсталация за компостиране на зелени и градински отпадъци на определена за това площадка. Определен е капацитет на компостиращата инсталация 6 200 тона/годишно или 11 454 m

3

отпадъци на година.

Дейността включва 4 поддейности:

Дейност 1. Изготвяне на работен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, обслужваща нуждите на община „Марица“, вкл. проект за довеждаща техническа инфраструктура. Подпомагане при съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ — пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и настоящата техническа спецификация.

Към всяка от проектните части следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, какт

Yes

Договор № BG16M1OP002-2.005-0002-C01 от 04.06.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2021 г.“

Main site or place of performance

Община Марица

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

United Kingdom : Arnold - Construction work for buildings relating to law and order or emergency services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.4 million Pound Sterling

Norway : Brumunddal - Alarm-monitoring services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Emergency lighting equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Bath - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 94.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Roof-covering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling