This tender in no longer available.

Tender description

Предметът на поръчката обхваща предвидените строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730.

Път GAB1169 свързва селата Крушево, Младен с общинския център Севлиево и пътищата от републиканската пътна мрежа, III 404, II44 и първокласния път I-4. Пътят е връзка и с част от вилната зона на гр. Севлиево, язовир „Александър Стамболийски” и с. Добромирка. Характеризира се с ниска интензивност на движението, предимно от леки коли.

Целта на проекта е възстановяване носимоспособността на съществуващата пътната настилка и равността на пътното покритие, решаване проблемите с отводняването и увеличаване експлоатационния период на пътя, което да доведе до подобряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 5 600 000,00 лева. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.

Условия за изпълнение на поръчката

1. При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Сума, представляваща 20 % от гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на гаранционната отговорност, предвидена в договора.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: Справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документ, доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност”. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа с обща дължина минимум 12 500 л.м.

2. Участникът трябва да разполага екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:

2.1) Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2.2) Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2.3) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;

2.4) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа.

Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Списък и кратко описание на условията

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на втора група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). В случай че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително, че е извършил регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от съответната група и категория.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката, в това число:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение).

— Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател).

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката).

Информацията за лицата, който са служители на участника, се попълва в част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.

Информацията за лицата, които не са служители на участника, се попълва в част IV, раздел буква В, т. 2) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-05-10

10:00

Зала 202, в административна сграда община Севлиево, град Севлиево, пл. „Свобода” № 1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-05-09
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-03-30
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша” № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

Изисквания към участниците:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях.

4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

6. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

7. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197,ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 45233120

Bidding information

Bidding deadline

9 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 5.7 million

Locations

България, Севлиево

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 5.7 million

Проектът включва:

— Реконструкция на път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща площ на трасето 86 376 кв.м.,

— Реконструкция на тротоарни настилки на обект – път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща площ на тротоарните настилки 14 171 кв.м.,

— Трасе широколентов интернет кабел на обект – път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща дължина 13 730 л.м.

Quality criterion

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

50

Main site or place of performance

Община Севлиево, Република България.

Yes

договор № 07/07/2/0/00281/21.12.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.

Price

50

Additional information

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 07/07/2/0/00281/21.12.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г.—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Bandhagen - Miscellaneous special-trade construction work

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Construction work for buildings relating to education and research

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro