This tender in no longer available.

Tender description

Съществуващо положение:

На посоченото километрично положение по път II-86 съществува триклонно кръстовище с главно направление „Пловдив — Асеновград“ (вход гр. Пловдив), посокaтa „София — Асеновград“ (продължението на път II-86) е без предимство. Към момента е в процес строителство на участък от км 14+860 до км 25+150,където пътя ще бъде преоформен в четирилентов, ще се изгради ново ляво платно, а дясното платно ще се рехабилитира. Съществуващото триклонно кръстовище няма да е адекватно на променените пътни условия за движение след приключване на строителството на участъка и не може да осигури необходимото ниво на пътна безопасност. Същото дори и към момента е конфликтно и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР, контрол. от тях лица и техните действ. собс-ци, както и ако след покана от страна на Възл. и в опр. в нея срок участникът откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по – кратък срок на валидност. Възложителят отстранява от участие участник, който е предложил Цена за изпълнение на договора, по-висока от прогнозната стойност определената от Възложителя в настоящата документация за обществена поръчка. Съгл. договора, изп-т представя: гар-ция за изп-е — 5 % от Цената за изп. на дог-ра без ДДС; Гаранция за обезп. на аванс предост. средства 10 % от цената за изпълнение на СМР по договора в лв. с ДДС без вкл. Непредвидими разходи. Гаранцията се представя, съгл. чл. 111, ал. 5 от ЗОП и условията в документацията за обществената поръчка, предвидени за нея.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Изисква се уч-кът в проц. п/з последните 5 г. от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 1 строит. идентично или сходно с предмета на поръчката. За сходно с предм. на поръчката се приема: ново строит. и/или реконстр и/или рехабил. и/или осн. ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръж. към тях и/или на пътища с еквив. ха-ки извън страната.

2. Изисква се участ. в проц. да разполага с инструм., съоръж. и техн. оборудване, необх. за изпълн. на поръчк.

3. Изисква се участ. в процед. да прилага с-ма за управл. на качеството, серт. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквив. сертиф., изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. строит. на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съотв. серия европ. стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от др. нац. орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4. Изисква се участ. в проц. да прилага с-ма за опазване на околната среда, сертиф. съгл. стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквив. сертиф., изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. строит. на пътища, издаден/и от нез. лица, които са акред. по съотв. серия европ. стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от др. нац. орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 5. Изисква се участ. в проц. да разполага персонал и/или с рък. състав с опр. Проф. комп. за изпълнението на поръчката.При подаване на оферта, информ. относно изискв. се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към наст. документация. Съгл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възл. може да изисква от участн. и кандидатите по всяко време да предст. всички или част от докум., чрез които се доказва информ, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключв на договор за изпъл. на поръчката, съответствието с изискването се доказва с предст. на: по т. 1 Списък на строит., идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпъл., които съдържат стойността, датата, на която е прикл. изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.* Заб. 1: Строит. се счита за изпълнено, когато за обекта има съст. и подписан Конст. акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг докум за предаване и приемане на строежа от Възл-я! В Част IV:Критерии за подбор, Раздел В: Техн. и проф. способн., т. 1a от ЕЕДОП, участн. следва да посочи информ. относно № и дата на докум.! По т. 2. Декларация за инструментите, съоръж. и техн. обор., които ще бъдат използ. за изпъл. на поръчката. По т. 3 Вал. Серт., изд. от акр. лица, за прилагане на с-ма за управл. на качеството, сертифицирана съгл. изискуемия се стандарт (или екв. серт., изд. от органи, установени в др. държави членки). Уч-кът, опр. за изп-л, трябва да има вал. Серт. през целия срок на изп. на дог., а когато е приложимо да прилага екв. мерки. По т. 4 Вал. Серт., изд. от акр. лица, за прилагане на с-ма за опазв. на околната среда, сертиф. съгл. изискуемия се стандарт (или екв. серт., изд. от органи, устан. в др. държави членки). Уч-кът, опр. за изп-тел, трябва да има вал. серт. през целия срок на изпълнение на дог., а когато е приложимо да прилага екв. мерки. По т. 5 Списък на перс., който ...продълж. в поле VI.3

Списък и кратко описание на условията

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица — аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя: Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Изисква се участник в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. За сходно с предмета на поръчката се приема: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

2. Изисква се участник в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:Еднобандажен валяк от 7 т. до 25 т. —1 бр.; Багер —1 бр.; Булдозер — 1 бр.; Грейдер — 1 бр.; Асфалтополагаща машина — 1 бр.; Автогудронато — 1 бр.; Пневматичен валяк — 1 бр.; Двубандажен валяк — 1 бр.; Фреза за асфалтобетон — 1 бр.; Самосвали — 2 бр.

3. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

5. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А) Ръководител на обекта — 1 брой: Професионална област (квалификация):висше образование по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на обект в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.Б) Инженер по част „Пътна“ — 1 брой: Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентна. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната В) Инженер по част „Геодезия“ — 1 брой: Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“, ...продълж. в поле VI.3

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да

Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-05-14
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
17:30
Notice number in the OJ S
2018/S 049-108971
Условия за отваряне на офертите

2018-05-15

15:00

гр. София, бул. „Македония“ № 3, сградата на Агенция Пътна инфраструктура.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Продълж. от поле III.1.3 .....ще изп. пор., и/или на член. на рък. състав, които ще отг. за изпълнението, в който е посочена проф. комп. на лицата.

*Заб. 1: Едно физ. лице може да изпълн. функциите само на един експерт!

*Заб. 2: За изпълн обект се счита обектът, за който има съст. и подписан Конт. акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или др. док. за предаване и приемане на строежа от Възл-я! В Част IV: Крит. за подбор, Раздел В: Техн. и профес. способн, т. 6 от ЕЕДОП, участн. следва да посочи инф-я относно № и дата на документа!

Продължава от поле III.1.3......или еквивалентна.Специфичен опит:участие в екип, свързано с извършване на полско – измервателни работи в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Г) Инженер по материалите — 1 брой: Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството. Специфичен опит: участие в екип на такава позиция (контрол на качеството и приемане на строителните работи) в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Д) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 1 брой: Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-03-30
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Сроковете за подаване на жалби по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 45233120

Bidding information

Bidding deadline

14 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2.6 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 2.6 million

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на:

— Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и представяне на Възложителя за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,

— Допълване и актуализиране на Плана за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и да го представи на Възложителя за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,

— Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка СМР,

— Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта,

— Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти,

— Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа,

— Изпълнителят ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството: за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа,

— Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството,

— В случаите, когато е необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения,

— Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство,

— Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа,

— Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания,

— Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа,

— Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация,

— Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация,

— Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.

Additional information

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.

Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Main site or place of performance

Област Пловдив.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Lørenskog - Construction work

Norway

Value: 110.0 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Limerick - Construction work

Ireland

Value: 7.0 million Euro

Norway : Oslo - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Drainage and surface works

Norway

Value: Not specified