This tender in no longer available.

Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и ремонт на улици в община Разлог по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16, L = 635 м“,

— обособена позиция № 2 „Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обособена позиция № 1 — втора група, трета категория строежи; обособена позиция № 2 — втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).

Условия за изпълнение на поръчката

1. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат от договора за възлагане на обществената поръчка.

2. По отношение на гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката, са за: обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“ — втора група, трета категория строежи, обособена позиция № 2 „Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“ — втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ при лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката, са за:

обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“ — втора група, трета категория строежи; обособена позиция № 2 „Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“ — втора група, четвърта категория строежи, а обхватът на поръчката е изпълнение на строителство).

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидни застрахователни полици или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил поне 1 (един) обект строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане/реконструкция, ремонт и/или рехабилитация на улична или пътна мрежа.

Списък и кратко описание на условията

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя за:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“ — втора група, трета или по-висока категория строежи,

— обособена позиция № 2 „Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“ — втора група, четвърта или по-висока категория строежи.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация, или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи — обект на настоящата обществена поръчка.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил поне 1(един) обект строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане/реконструкция, ремонт и/или рехабилитация на улична или пътна мрежа.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.



Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-07-27

11:00

Посоченото в раздел I.1.

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-07-26
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-06-20
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1—5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника, с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

— НАП — тел. +359 70018700, http://www.nap.bg/,

— МОСВ — тел. +359 2940 6331, http://www3.moew.government.bg/,

— МТСП — тел. +359 28119 443, http://www.mlsp.government.bg.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Main CPV code 45233120

Bidding information

Bidding deadline

26 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 743,396

Locations

България, Разлог

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“

Value

BGN 498,272

„Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и ремонт на улици в община Разлог по 2 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Реконструкция на улици в гр. Разлог“ — улица „Черна река“ от ОТ 8 до ОТ 16 L = 635 м“. Всички дейности, включени за изпълнение в поръчката, са описани в подробна количествено-стойностна сметка, приложение към документацията за участие. СМР са описани по вид, мярка и количество. Техническата спецификация включва и необходимите за доставка и монтаж материали и части.

Price

60

Quality criterion

Предложен срок за изпълнение на СМР

40

Main site or place of performance

община Разлог

Additional information

При откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране и възложителят, съгласно чл. 114 от ЗОП, предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Договорътвлиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след осигуряване за финансирането му.

„Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“

Value

BGN 245,123

„Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“

„Реконструкция и ремонт на улици в община Разлог по 2 обособени позиции“: обособена позиция № 2 „Ремонт на улица „V-та“ от ОТ 99 до ОТ 194, с. Баня, община Разлог, L = 685 м“. Всички дейности, включени за изпълнение в поръчката, са описани в подробна количествено-стойностна сметка, приложение към документацията за участие. СМР са описани по вид, мярка и количество. Техническата спецификация включва и необходимите за доставка и монтаж материали и части.

Price

60

Quality criterion

предложен срок за изпълнение на СМР

40

Main site or place of performance

община Разлог

Additional information

При откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране и възложителят, съгласно чл. 114 от ЗОП, предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след осигуряване за финансирането му.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

Norway : Sandefjord - Landscape gardening services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hokksund - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Strømmen - Architectural and related services

Norway

Value: Not specified