Tender description

При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните дейности:

— прединвестиционни проучвания,

— изработка и/или съгласуване на задание за проектиране,

— извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ,

— проверка на количествени сметки към проект,

— участие на консултанта в експертни или други съвети,

— упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,

— отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.),

— изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.),

— обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДПроцедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2015/S 127-233547
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-27
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 71530000

Award details

This tender awarded a total of BGN 2,010 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2,010

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

Value

BGN 2,010

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ.

2. Проверка на количествени сметки към проект.

3. Участие на консултанта в експертни или други съвети.

4. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

5. Отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.).

6. Изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.).

7. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

8. Изготвяне на окончат

Main site or place of performance

„Реконструкция на ул. „Ат. Москов“ от о.т. 4078 до ул. „Девня“ и кръстовище с ул. „Девня“

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Aylesbury - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Doncaster - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Trim - Architectural and building-surveying services

Ireland

Value: 800,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Architectural, construction, engineering and inspection services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

France : Paris La Défense - Engineering services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Bridgwater - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified