Tender description

При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните дейности:

— прединвестиционни проучвания,

— изработка и/или съгласуване на задание за проектиране,

— извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ,

— проверка на количествени сметки към проект,

— участие на консултанта в експертни или други съвети,

— упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,

— отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.),

— изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.),

— обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДПроцедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2015/S 127-233547
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-27
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 71530000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2,010

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

Value

BGN 2,010

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ.

2. Проверка на количествени сметки към проект.

3. Участие на консултанта в експертни или други съвети.

4. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

5. Отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.).

6. Изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.).

7. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

8. Изготвяне на окончат

Main site or place of performance

„Реконструкция на ул. „Ат. Москов“ от о.т. 4078 до ул. „Девня“ и кръстовище с ул. „Девня“

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro

United Kingdom : Invergordon - Civil engineering consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65.0 million Pound Sterling