Tender description

При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните дейности:

— прединвестиционни проучвания,

— изработка и/или съгласуване на задание за проектиране,

— извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ,

— проверка на количествени сметки към проект,

— участие на консултанта в експертни или други съвети,

— упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,

— отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.),

— изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.),

— обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДПроцедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2015/S 127-233547
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-27
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 71530000

Award details

This tender awarded a total of BGN 2,010 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 2,010

Locations

България, Варна

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

Value

BGN 2,010

„Изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ извън посочените в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен

1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ.

2. Проверка на количествени сметки към проект.

3. Участие на консултанта в експертни или други съвети.

4. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

5. Отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад, проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж, изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството, проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.).

6. Изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.).

7. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

8. Изготвяне на окончат

Main site or place of performance

„Реконструкция на ул. „Ат. Москов“ от о.т. 4078 до ул. „Девня“ и кръстовище с ул. „Девня“

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

Norway : Vinstra - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: 26.0 million Norwegian Krone