This tender in no longer available.

Tender description

„Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост“ — 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса — ул. „Болнична“, гр. Попово“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:

2.1. Ръководител обект — минимум 1 брой:

— да има образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство или еквивалентно,

— да има общо минимум 5 (пет) години професионален опит като строителен инженер, минимум 3 (три) години специфичен опит на позиция ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, включително и пътни съоръжения към тях).

2.2. Технически ръководител — минимум 1 брой — технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно:

— минимум средно специално образование в областта на строителството,

— минимум 5 години общ професионален опит, от които минимум 3 (три) години като технически ръководител в строителството.

2.3. Специалист „Контрол на качеството“ — минимум 1 брой — лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството,

2.4. Специалист „Координатор по безопасност и здраве“ (КБЗ) — минимум 1 брой:

— да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,

— да има общ професионален опит от минимум 5 години, от които минимум 3 (три) години специфичен опит на такава позиция при изпълнението на подобни обекти.

2.5. Инженер по част „Пътна“ — минимум 1 брой:

— да има образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентно,

— да има общ професионален опит от минимум пет години, от които минимум 3 (три) години специфичен опит на сходни обекти

Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира придобито образование или специалност, приравнени към посочените.

3. Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва:

— багер — 1 бр.

— товарачна машина/челен товарач — 1 бр.,

— булдозер — 1 бр.,

— хидравличен къртач — 1 бр.,

— автосамосвал — 1 бр.,

— пътна фрезова машина — 1 бр.,

— машина за прорязване на фуги — 1 бр.,

— автогрейдер — 1 бр.,

— автогудронатор — 1 бр.,

— асфалтополагач — 1 бр.,

— водоноска — 1 бр.

4. Участникът да има внедрена система по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна

Списък и кратко описание на условията

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват втора група, минимум трета категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице — еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай на участник обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Доказване:

Участникът попълва поле 1) на раздел А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (оборот от строително-монтажни работи), в размер на не по-малко от 2 000 000 (два милиона) BGN за последните 3 приключили финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват втора група, минимум трета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Доказване:

Участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:

2.1. Ръководител обект — минимум 1 брой:

— да има образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентно,

— да има общо минимум 5 (пет) години професионален опит като строителен инженер, минимум 3 (три) години специфичен опит на позиция ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, включително и пътни съоръжения към тях).

2.2. Технически ръководител — минимум 1 брой — технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно:

— минимум средно специално образование в областта на строителството,

— минимум 5 години общ професионален опит, от които минимум 3 (три) години като технически ръководител в строителството.

2.3. Специалист „Контрол на качеството“ — минимум 1 брой — лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството,

2.4. Специалист „Координатор по безопасност и здраве“ (КБЗ) — минимум 1 брой:

— да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,

— да има общ професионален опит от минимум 5 години, от които минимум 3 (три) години специфичен опит на такава позиция при изпълнението на подобни обекти.

2.5. Инженер по част „Пътна“ — минимум 1 брой.

— да има образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентно,

— да има общ професионален опит от минимум 5 години, от които минимум 3 (три) години специфичен опит на сходни обекти

Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ следва да се разбира придобито образование или специалност, приравнени към посочените.

3. Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва:

— багер — 1 бр.,

— товарачна машина/челен товарач — 1 бр.,

— булдозер — 1 бр.,

— хидравличен къртач — 1 бр.,

— автосамосвал — 1 бр.,

— пътна фрезова машина — 1 бр.,

— машина за прорязване на фуги — 1 бр.,

— автогрейдер — 1 бр.,

— автогудронатор — 1 бр.,

— асфалтополагач — 1 бр.,

— водоноска — 1 бр.

4. Участникът да има внедрена система - по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна

— трамбовъчна машина — 1 бр.,

— валяк — земни работи — 1 бр.,

— бандажен валяк — асфалтови работи — 1 бр.,

— пневматичен валяк — асфалтови работи — 1 бр.,

— бордови автомобил — 1 бр.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (оборот от строително-монтажни работи), в размер на не по-малко от 2 000 000 (два милиона) BGN за последните 3 приключили финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват втора група, минимум трета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-08-17
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:00
Условия за отваряне на офертите

2018-08-20

10:00

Сградата на Община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-07-13
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197 от ЗОП Main CPV code 45233252

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.1 million

Locations

България, Попово

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 1.1 million

Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост“ — 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса — ул. „Болнична“, гр. Попово.

Award criteria

Програма за управление на дейностите

50

50

Main site or place of performance

гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Lørenskog - Construction work

Norway

Value: 110.0 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Limerick - Construction work

Ireland

Value: 7.0 million Euro

Norway : Oslo - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Drainage and surface works

Norway

Value: Not specified