This tender in no longer available.

Tender description

Tilaajan nykyinen perustietotekniikkapalvelun (PTT) sopimus on tulossa sopimuskautensa loppuun ja tilaaja on päättänyt kilpailuttaa palvelun uudelleen. Tilaaja on hakemassa kokonaisratkaisua, jolla tuotetaan perustietotekniikan palvelut yrityksen henkilöstölle sekä tietyiltä osin kumppaneille, jotka osallistuvat yrityksen tuotekehitykseen. Hankinnan kohteena oleva ratkaisu kilpailutetaan kokonaispalveluna. Tavoitteena on toteuttaa moderni ja skaalautuva pilviteknologiaan nojaava arkkitehtuurimalli. Tilaaja edellyttää, että toimittaja suunnittelee ja kuvaa arkkitehtuurikokonaisuuden, jolla palvelu tulisi toteuttaa.

Tilaajan perustietotekniikan toimintaympäristö muodostuu noin 50–150:stä käyttäjästä sekä noin tuhannesta vieraskäyttäjästä. Ratkaisu pitää sisällään mm. oheisen listauksen mukaiset osa-alueet:

— Työasema- ja päätelaiteratkaisu (Työasemat, Mobiililaitteet, Monitoimilaitteet)

— Ohjelmistot (Käyttöjärjestelmät ja varusohjelmistot, M365 perusohjelmistot, Lisenssit)

— Tietoliikenneratkaisut (PTT-toimintojen vaatima verkkoinfrastruktuuri,

Toimipisteiden yhteydet, Etäkäyttöratkaisut, Mobiiliyhteydet)

— Viestintäpalvelut (M365-viestintäratkaisut)

— Infrastruktuuripalvelut (Pilvipohjaiset infrastruktuuripalvelut)

— Tietoturvaratkaisut (Security Operations Center (SOC) -palvelu).

Työasemaympäristön tueksi tilaaja tarvitsee Microsoftin Azure -pohjaisen infrastruktuuripalvelun. Lisäksi tarvitaan järjestelmien hallinta sekä tietoturvaratkaisu perustuen Microsoftin pilvipohjaisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä Security Operations Center (SOC)

-palvelu, jonka tehtävä on valvoa ja operoida ympäristöä uhkiin ja poikkeamiin perustuen. Tilaaja hankkii kaikkien kilpailutuksessa mukana olevien osa-alueiden tuen ja ylläpidon valitulta tarjoajalta niin sanotulla yhden luukun periaatteella.

Tilaaja varaa oikeuden alistaa pääsopimukseen yllä mainittujen osa-alueiden palvelusopimuksia. Toimittajan velvollisuuksia laajennetaan siten, että tämä vastaa myös alistetun palvelusopimuksen yhteensovittamisesta kokonaispalveluun. Ns. palveluvastuusopimus on tilaajan ja palveluintegraattorin välinen sopimus. Palveluvastuusopimuksella ei muuteta alistettavan palvelusopimuksen toimittajan sopimusvelvoitteita tilaajaa kohtaan.

Palvelusopimustoimittaja toimii siten tilaajan toimeksiannosta palveluintegraattorina, jonka tehtävänä on mm.:

— Palveluprosessien yhtenäistäminen sekä harmonisointi kaikkien palvelujen osalta

— Palveluiden saumaton integrointi paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi

— Palveluiden tuotantovalmiuden varmistaminen

— Laajavaikutteisten häiriötilanteiden hallinnointi ja tilannejohtaminen

— Palveluiden tilanteen, suoritustason ja palvelutasojen mittaaminen ja raportointi koko palveluekosysteemistä

— Konfiguraatiotietojen hallinnointi tuotantoympäristössä

— Palveluekosysteemin proaktiivinen kehittäminen yhdessä tilaajan kanssa

— Palveluiden käyttöönottoon ja käytöstä poistoon liittyvien prosessien hallinta.

Lisätietoja hankinnasta on liitteenä olevassa Hankinnan kohteen kuvaus

-dokumentissa.

Alustavat ja suuntaa-antavat lopullisten tarjousten vertailukriteerit ovat seuraavat:

— Vertailuhinta 30–50 %

— Laadulliset tekijät 50–70 %.

Hankinnan arvioitu aikataulu on seuraava:

— Osallistumishakemusten jättö 14.8.2020 mennessä

— 1. neuvottelukierroksen kutsu ja alustava tarjouspyyntö julkaistaan 20.8.2020

— Alustavat tarjoukset 14.9.2020

— 1. neuvottelukierros viikoilla 38–39

— Lopullinen tarjouspyyntö 1.10.2020

— Tarjousten jättöpäivä 15.10.2020

— Hankintapäätös 24.10.2020.Menettely

Päivämäärä
2020-08-14
Menettelyn luonne
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

FI-00520

+358 295643300

markkinaoikeus@oikeus.fi

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-10 Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ohjelmistot

Value

EUR Not specified

Ohjelmistot

Ohjelmistoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työasemien käyttöjärjestelmiä, varusohjelmistoja, kaikille asennettavia esiasennusohjelmistoja sekä erikseen tiettyyn tarkoitukseen vain osalle käyttäjistä asennettavia ohjelmistoja. Lisäksi osa-alue kattaa muut MS Enterprise -lisensseihin liittyvät toiminnallisuudet, jotka on kuvattu taulukossa yksi (1).

Laitteistojen ja ohjelmistojen keskitettyyn hallintaan käytettävän järjestelmän tulee mahdollistaa varusohjelmistojen provisointi päätelaitteisiin. Osa varusohjelmistoista provisoidaan käyttöönoton yhteydessä automaattisesti. Ohjelmistojen lisäämisen päätelaitteisiin tulee olla mahdollista myös erillisillä palvelupyynnöillä. Toimittajan tuen piiriin kuuluvat ohjelmistot määritellään yhdessä tilaajan kanssa.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Infrastruktuuri

Value

EUR Not specified

Infrastruktuuri Hankinnan kohteena oleva infrastruktuuriratkaisu on osa perustietotekniikan (PTT) kilpailutuskokonaisuutta. Osa-alue muodostaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden yhdessä muiden kilpailutukseen liittyvien osa-alueiden kanssa. Tilaajan tavoitteena on voimakkaasti pilviarkkitehtuuriin nojaava PTT-infrastruktuuri. Seuraavassa listauksessa on esitetty infrastruktuuripalvelun yleiskuvaus. Infrastruktuuriratkaisun keskeiset sisällöt ovat mm. aktiivihakemisto, PKI, M365-ratkaisu, tulostuspalvelu, pilvikapasiteetti ja SOC-palvelu.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Tietoliikenne

Value

EUR Not specified

Tietoliikenne

Hankinnan kohteena oleva osa-alue kilpailutetaan palveluna. Toimittaja vastaa palveluympäristön rakentamisesta, toimivuudesta ja ylläpitämisestä kokonaisuudessaan.

Tietoliikenneratkaisun keskeiset sisällöt on kuvattu ohessa:

– Toimipisteiden Internet-yhteydet

– Toimipisteiden väliset yhteydet

– Toimipisteiden sisäiset verkot

– Etäkäyttöön liittyvät ratkaisut

– Mobiililiittymät.

Tietoliikenneratkaisun kannalta keskeiset tunnusmerkit:

50–150 käyttäjää, kahdesta kolmeen (2–3) toimipistettä, 30–60 % henkilöstöstä työskentelee etätyöpisteestä tai toimistohotellista, kyseessä on monitoimijaympäristö.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Päätelaitteet

Value

EUR Not specified

Päätelaitteet

Tavoitteena on muodostaa työasema- ja mobiililaitekokonaisuus, joka ominaisuuksiltaan täyttää tilaajan loppukäyttäjien työtarpeet sekä sopia toimittajan kanssa tukiprosessit laitteille sisältäen loppukäyttäjätuen ja laiteylläpidon sekä uuden ympäristön käyttöönoton (ml. mahdolliset siirrot nykyiseltä toimittajalta). Palvelun käyttöönotto sisältää teknisen toteutuksen lisäksi yhdessä sovitun mallin mukaisen loppukäyttäjäkoulutuksen toimittajan toimesta.

Hankinnan kohteena oleva osa-alue kilpailutetaan palveluna. Toimittaja vastaa palveluympäristön rakentamisesta, toimivuudesta ja ylläpitämisestä kokonaisuudessaan.

Perusympäristön muodostavat työasema- ja mobiililaiteympäristö, jota tilaajan työntekijät käyttävät päivittäisissä työtehtävissään. Laitteiksi luokitellaan tässä yhteydessä loppukäyttäjän pääte- ja oheislaitteet, mobiililaitteet, tulostus- ja monitoimilaitteet sekä neuvotteluhuonetekniikka.

— Pääte- ja oheislaitteita ovat kannettavat tietokoneet, näytöt, hiiret, näppäimistöt, telakointilaitteet ja kuulokemikrofonit, jotka yhdessä muodostavat loppukäyttäjän työasemakokonaisuuden

— Mobiililaitteita ovat kännykät ja tablettitietokoneet

— Neuvotteluhuonetekniikalla tarkoitetaan verkkoon/toimialueeseen liitettäviä pöytäpuhelimia, kaiuttimia ja isoja seinänäyttöjä

— Tulostus- ja monitoimilaitteet.

Koko: 50–150 loppukäyttäjää, joista suuri osa ympäri maata etäyhteyksien takana.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Viestintäpalvelut

Value

EUR Not specified

Viestintäpalvelut Viestintäpalvelut sisältävät tilaajan viestintään tarkoitetut ohjelmistoratkaisut ja niiden ylläpitoon liittyvät toiminnallisuudet. Viestintäpalveluilla tulee olla kyky järjestää audiovisuaalisia tapaamisia ja/tai puheluita sekä kyetä suorittamaan pikaviestintää. Tämän lisäksi viestintäpalveluiden katsotaan sisältävän erilaiset sähköpostiratkaisut sekä yhteistyöhön käytettävät tiedostonjakoalustat. Hankinnan rajauksen piiriin viestintäpalveluiden osalta kuuluu sekä työasema-, että mobiililaitesovellukset, joilla tilaajan henkilöstö kommunikoi keskenään tai sidosryhmiensä kanssa.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Tietoturvan hallinta

Value

EUR Not specified

Tietoturvan hallinta Tilaaja edellyttää toimittajalta palveluympäristön tietoturvallisuuden kokonaishallintaa. Keskeinen osa tätä kokonaisuutta on toimintaympäristöstä saatavien tietoturvaherätteiden aktiivinen havainnointi, käsittely ja vaikuttava ratkaiseminen. Toimittajan tulee kuvata tietoturvanhallintaan liittyvät prosessit osana tarjousta. Niin sanotun perustason lisäksi toimittajan tulee kuvata mahdolliset SOC-palvelun lisäarvo erillisenä osa-alueena. SOC-palveluun liittyvät huomiot on esitetty infrastruktuurin vaatimusmäärittelyssä.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana

Palveluhallinta

Value

EUR Not specified

Palveluhallinta Kilpailutuksen kohteena olevaan palveluun kohdistetaan JHS 212 -suosituksissa kuvattuja ratkaisu- ja ohjausprosesseja. Toimittajan tulee kuvata tarjousvaiheen aikana näihin osa-alueisiin liittyvät prosessit siten, että ne vastaavat tässä viitekehyksessä esitettyjä prosesseja.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hankinnan kokonaisuuden hallinnan monimutkaisuus ja neuvottelujen määrä.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Description of renewals

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Time accounting or human resources software package

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Bergen - Unmanned underwater vehicles

Norway

Value: Not specified

Sweden : Stockholm - Document management services

Sweden

Value: 6.0 million Swedish Krona

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Norway : Skien - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone