Tender description

Hankinnan kohteena on hankinta-asiakirjoissa kuvatut PHHYKY:n alueen perusterveydenhuollon palvelut.

Sote-keskuspalveluiksi suunnitellaan avosairaanhoitoa, suun terveydenhuoltoa, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, fysioterapeutin suoravastaanottoja, terveyssosiaalityötä ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa ja ohjausta sekä muita hankinta-asiakirjoissa esitettyjä palveluita.

Sote-keskuspalveluita hankitaan PHHYKY:n alueelle esitetyn palveluverkon mukaisesti.

Hankintamenettelyn tavoitteena on valita sopimuskumppani, jonka kanssa PHHYKY tuottaa kaikki hankintaan sisältyvät palvelut perustettavan yhteisyrityksen kautta PHHYKY:n alueelle.

Hankintasopimus solmitaan kymmenen (10) vuoden ajalle ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella (2) viiden (5) vuoden optiolla, joiden käytöstä hankintayksikkö päättää erikseen.

Yhteisyrityksen omistajina toimivat PHHYKY ja kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja.Menettely

Päivämäärä
2020-03-06
Paikallinen aika
12:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-02-13
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 85000000

Bidding information

Bidding deadline

6 Mar 2020

8 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Lahti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hankinnan kohteena on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu, jolloin hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä.

Osallistumispyyntö:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY, hankintayksikkö) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan tavoitetila on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä 1.

Hankinnan kohde sekä sille asetetut vähimmäisvaatimukset tulevat täsmentymään hankintamenettelyn aikana.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö vaan osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn.

Sote-keskushankinnan tavoitteet:

Hankinnan tavoitteena on vahvistaa PHHYKY:n kykyä järjestää perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Toimintojen suunnittelussa otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Kehittämällä moniammatillisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joissa hyödynnetään digitalisointia sekä tuodaan vastaanottotoimintaan uudenlaisella työnjaolla eri ammattilaisten työpanosta ja erityistason konsultaatioita, voidaan tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä saavuttaa. Myös sosiaalihuollon palveluita tuodaan vahvemmin osaksi tulevaisuuden sote-keskusta. PHHYKY:n asettamat yleiset tavoitteet palveluiden tuottamiselle:

1. Lakisääteiset peruspalvelut tuotetaan toimintavarmasti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2. Avosairaanhoidon kiireettömän vastaanoton toimintaa kehitetään ennakoivasti 7 vuorokauden hoitotakuuseen. Suun terveydenhuollon osalta tavoite on 14 vuorokautta.

3. Toimintamalleja kehitetään siten, että väestön palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaiseen, moniammatilliseen lääkärijohtoiseen tiimityöhön on siirrytty kuntayhtymätasoisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

4. Asiakkaan hoidon ja palvelun kannalta tarkoituksenmukaiset ja toimintavarmat digipalvelut ovat käytössä vaiheistetusti vuoden 2022 loppuun mennessä, minkä jälkeen digipalveluja edelleen kehitetään asiakastarpeisiin perustuen siten, että käytössä ovat ajantasaiset toiminnot.

5. Erinomainen asiakaskokemus saavutetaan 95 prosentissa käynneistä.

6. Yhdenvertaiset sote-keskuspalvelut toimivat maakunnallisena kokonaisuutena.

7. Sote-keskuspalvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan kannalta toimiva ja sujuva kokonaisuus.

8. Palvelujen laatu ja jatkuvuus turvataan työhönsä sitoutuneella ja pitkäaikaisella henkilöstöllä.

Tämä osallistumispyynnön liitteenä on tiedot hankinnan tavoitetilasta, joka antaa mahdollisille ehdokkaille kuvan hankintakokonaisuudesta. Laajempi hankinnan kuvaus tullaan julkaisemaan hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Sote-keskusten toiminta kytketään kuntayhtymän muihin palveluihin siten, että sote-keskukset ja kuntayhtymän muut palvelut sekä yhdyspinnoilla tehtävä työ muodostavat alueellisesti ja sisällöllisesti toimivan ja sujuvan kokonaisuuden. Yhteistyöverkostoihin kuuluvat myös kolmannen sektorin toimijat. Yhteisyritys on velvollinen osallistumaan yhdyspintatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

PHHYKY järjestämisvastuussa olevana osoittaa palveluntuottamiseen tarvittavat tilat yhteisyrityksen toimintojen käyttöön.

Rajoituslaki:

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu 1.1.2020 voimaan tulleella lailla vuoden 2025 loppuun asti (1299/2019).

Ulkoistusten osalta rajoituslaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelujen ulkoistussopimuksissa tulee olla irtisanomisehto, jos sopimus on voimassa vuoden 2023 jälkeen. Irtisanomisehto on kirjattava, jos sopimuksen ennakoitu vuotuinen arvo ylittää 15 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta viimeisimmän tilinpäätöksen mukaisista vuosittaisista käyttötalousmenoista. Jos saman yksityisen palveluntuottajan kanssa tehdään useampi sopimus siten, että sopimusten yhteenlaskettu arvo ylittää 15 prosentin rajan, irtisanomisehto on sisällytettävä kaikkiin näihin sopimuksiin. Jos sopimuksia tehdään useiden eri tuottajien kanssa, on irtisanomisehto sisällytettävä sopimukseen, jonka perusteella 15 prosentin raja ylittyy ja kaikkiin sen jälkeen tehtäviin sopimuksiin.

Additional information

Hankinnan tavoitteena on saada palvelutuotanto siirtymään tuottajalle 1.1.2021. Hankinnan sopimuskausi on kymmenen (10) vuotta.

Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) viiden (5) vuoden optiolla, joiden käytöstä hankintayksikkö päättää erikseen.

End

2030-12-31

Start

2021-01-01

SIMILAR TENDERS

Norway : Sandvika - Cleaning services

Norway

Value: 15.6 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Cleaning services

Malta

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Chemical products

Malta

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Flight simulators

Norway

Value: 800,000 US Dollar

United Kingdom : Walthamstow - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Paper collecting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified