This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu monitorovací sestavy životních funkcí pro oddělení ARO (1 ks centrálního monitoru, 5 stacionárních monitorů a 1 ks transportních monitorů) a monitorovací sestavu pro interní oddělení (1 ks stacionárního monitoru a 1 ks transportního monitoru).

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Minimální úroveň případně požadovaných standardů

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil:

Ad 1) § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dvě realizované dodávky stejného nebo obdobného předmětu této VZ (tj. dodávek souboru zdravotnických prostředků pro kontrolu životních funkcí pacientů).

Ad 2) technický popis (produktový list) k nabízenému zdravotnickému prostředku s technickými parametry, které budou stejné nebo lepší než vyžaduje zadavatel v příloze č. 1 Minimální technické parametry předmětu VZ (viz. zadávací dokumentace na profilu zadavatele).

Ad 3) prohlášení o shodě od výrobce tj. ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na nabízený zdravotnický prostředek.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů

Ekonomická kvalifikace není vyžadovaná.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

1) § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.

2) § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ technický popis (produktový list) k nabízenému zdravotnickému prostředku.

3) § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ doklad prokazující shodu požadovaného zdravotnického prostředku dle platné legislativy k zdravotnickým prostředkům.

Seznam a stručný popis podmínek

1) § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku / resp. živnostenské oprávnění pro obchodní činnost v případě, že dodavatel (FO) není v obchodním rejstříku zapsán (pro identifikaci osoby, obchodního jména, sídla či místa podnikaní) a

2) § 77 odst. 2 doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ, tj. distribuce a servisu požadovaného zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek (tj. registraci distributora zdravotnického prostředku a registraci osoby provádějící servis zdravotnického prostředku Státním ústav pro kontrolu léčiv a doklad od výrobce nabízeného zdravotnického prostředku, potvrzující oprávnění k distribuci na území ČR).

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

Ekonomická kvalifikace není vyžadovaná.Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-02-20

13:01

AGEL a.s., Na Pankráci 1618/30, Praha 4.

Otevírání obálek s nabídkami mají právo zúčastnit se účastníci (tj. dodavatelé, kteří podali nabídku), účastníkům nebudou zasílány pozvánky. Za každého účastníka se může otevírání obálek zúčastnit jeden oprávněný zástupce (kapacitní možnosti zasedací místnosti). Zástupce účastníka se prokáže dokladem o podání/doručení nabídky nebo plnou mocí od statutárního zástupce účastníka.

Místní čas
13:00
Datum
2018-02-20
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-01-15
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 33195000

Bidding information

Bidding deadline

20 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 3.0 million

Locations

Česká republika, Jeseník

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 3.0 million

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 monitorovacích sestav životních funkcí, 1x pro oddělení ARO (1 ks centrálního monitoru, 5 stacionárních monitorů a 1 ks transportních monitorů) a 1x pro interní oddělení (1 ks stacionárního monitoru a 1 ks transportního monitoru).

Yes

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001531 Zvýšení kvality návazné péče v Jesenické nemocnici s.r.o.

Cost criterion

Nabídková cena

100

Main site or place of performance

Jesenická nemocnice a.s., Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník.

Additional information

Zadavatel z důvodu omezeného rozpočtu stanovuje maximální celkovou nabídkovou cenu za předmět VZ na 3 016 528,00,- CZK bez DPH. Nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny pro nedodržení zadávacích podmínek zadavatele.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro