Tender description

Część 1

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań w liczbie 6 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Część 2

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań w liczbie 6 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 14.12.2018 r.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 094-213018
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.

Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: [email protected]

Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu przy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml

Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.

Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło deszyfrujące w miejscu do tego wskazanym w druku oferty.

Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na zasadach open-source „7-Zip”.

Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.

Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opisane są w SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").

III.

Kwota wymaganego wadium:

Część 1: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100),

Część 2: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100),

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

V.

Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia 1 osoby, o której mowa w pkt 1, niezależnie od liczby części, na które zostanie mu udzielone zamówienie.

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 1, winno trwać, co najmniej do końca upływu terminu realizacji zamówienia, przy czym umowa o pracę winna być podpisana nie później niż w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33651600

Award details

This tender awarded a total of PLN 2,030,322 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.0 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań.

Value

PLN Not specified

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań.

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań w liczbie 6 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

LUB

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Additional information

Zamawiający zmniejszył zakup szczepionki do 4 500 dawek (dotyczy każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

Award criteria

Termin ważności

20

Wymiana szczepionki

20

60

Main site or place of performance

Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA.

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań.

Value

PLN Not specified

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań.

Szczepionka przeciw Neisseria meningitidis grupy C (przeciwko meningokokom) skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwań w liczbie 6 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 14.12.2018 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

LUB

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Additional information

Zamawiający zwiększył zakup szczepionki do 7 200 dawek (dotyczy każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

Award criteria

Termin ważności

20

Wymiana szczepionki

20

60

Main site or place of performance

Centralna Baza Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 315,000 Pound Sterling

United Kingdom : Clydebank - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling