This tender in no longer available.

Tender description

W ramach zamówienia jest łącznie 9 zadań na dostawę endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego i biodrowego - poszczególnych elementów endoprotezy lub jako komplet.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

0. Wykonawca musi spełniać warunki ustalone w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Formularzami Cenowymi. 1.2. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). a) w przypadku podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia; b) podmiot trzeci wypełnia i podpisuje formularz JEDZ samodzielnie, Wykonawca jedynie go składa wraz z ofertą;c)w przypadku konsorcjum, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.1.4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

Uwaga! W przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentu wymaganego w punkcie 1.5 a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj.:2.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dokumentów: - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Warunki realizacji umowy

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1 115,00 PLN sto piętnaście złotych, 00/100

Zadanie 2 4 455,00 PLN cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych, 00/100

Zadanie 3 6 381,00 PLN sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100

Zadanie 4 8 691,00 PLN osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100

Zadanie 5 8 910,00 PLN osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych, 00/100

Zadanie 6 3 039,00 PLN trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych, 00/100

Zadanie 7 12 000,00 PLN dwanaście tysięcy, 00/100

Zadanie 8 10 245,00 PLN dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, 00/100

Zadanie 9 3 300,00 PLN trzy tysiące trzysta złotych, 00/100

Pozostałe informacje zgodnie z SIWZ oraz art. 46

Ponadto zawarta będzie Umowa Komisowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia.

Dostawy należy przedstawić dla każdego zadania osobno. Jeśli Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego zadania możliwe jest przedstawienie dostaw łącznie dla oferowanych Zadań, pod warunkiem, że dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz łączna wartość tych dostaw odpowiada łącznej wartości dla oferowanych Zadań.

Spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie oceniał:

— minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia – spełnia

— mniej niż 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego w danych zadaniach przedmiotu zamówienia – nie spełniaProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-10-15

11:30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 na Sali Konferencyjnej

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
11:00
Data
2018-10-15
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli:

Zamawiający posiada ww. dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych CEIDG, KRS (adres internetowy należy wskazać w JEDZ).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 niniejszego rozdziału specyfikacji wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33141750

Bidding information

Bidding deadline

15 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowa - 1 pozycja asortymentowa wyszczególniona w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrementarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godz.

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 2 - Protezoplastyka Przynasadowa

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 - Protezoplastyka Przynasadowa Protezoplastyka przynasadowa - 6 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 3 - Protezoplastyka cementowana stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 - Protezoplastyka cementowana stawu kolanowego Protezoplastyka cementowana stawu kolanowego - 4 pozycjie asortymentowe wyszczególnione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 4 - Bezcementowa endoproteza biodra

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 - Bezcementowa endoproteza biodra Bezcementowa endoproteza biodra - 8 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 5 - Pierwotna całkowita cementowa proteza kolana rewizyjna

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 5 - Pierwotna całkowita cementowa proteza kolana rewizyjna Pierwotna całkowita cementowa proteza kolana rewizyjna - 4 pozycje asortymentowe wyszczególnione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 6 - Endoproteza stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 6 - Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza stawu kolanowego - 10 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 7 - Pierwotna anatomiczna cementowa endoproteza stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 7 - Pierwotna anatomiczna cementowa endoproteza stawu kolanowego Pierwotna anatomiczna cementowa endoproteza stawu kolanowego - 5 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 8 - Endoproteza biodra

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 8 - Endoproteza biodra Endoproteza biodra - 6 pozycji asortymentowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Zadanie nr 9 - Kolano jednoprzedziałowe

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 9 - Kolano jednoprzedziałowe Kolano jednoprzedziałowe - 3 pozycje asortymentowe wyszczególnione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ

Award criteria

Wymiana poszczególnych elementów instrumentarium w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia do 72 godzin

40 %

60 %

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 315,000 Pound Sterling

United Kingdom : Clydebank - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling