This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek:

1) Szyn o łącznej długości 24 490 m o profilu 60E1 ze stali R260 w tolerancji wykonania X i klasie prostości, płaskości A.

2) Szyn o łącznej długości 880 m o profilu 49E1 ze stali R260 w tolerancji wykonania X i klasie prostości, płaskości A.

2.Szyny powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru szyn Kolejowych - Wymagania i badania ILK3d-518/3/07 z późn. zmianami

3.Dostarczane produkty stanowiące element nawierzchni kolejowej torowej powinny być wprowadzone do obrotu w Polsce w ramach interoperacyjności systemu kolei oraz dopuszczone do stosowania na sieci narodowego zarządcy infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wstępne potwierdzenie spełniania warunków zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Zakres i forma wymaganych dokumentów zostały określone w pkt. 9 IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków - w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, wymaganych dokumentów oraz o wymaganych dokumentach na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Również Sekcja VI Informacje uzupełniające- nie posiada wystarczającej ilości znaków. Szczegółowe informacje na temat powyższego znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów (w zakresie zasobów finansowych lub ekonomicznych), zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oczekuje, iż zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;

c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów:

a) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego Podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów (w zakresie doświadczenia, tj. zrealizowanych dostaw), zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące określenia:

— zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego Podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,

— zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Tj. czy Podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oczekuje, iż zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.

Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków - w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, wymaganych dokumentów oraz o wymaganych dokumentach na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. Również Sekcja VI Informacje uzupełniające- nie posiada wystarczającej ilości znaków. Szczegółowe informacje na temat powyższego znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego [sekcja I.3) Komunikacja].

Wykaz i krótki opis warunków

1. W Postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa) zwyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 1, 5 i6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.5. IDW.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnieniawarunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podmiotu podstawy dowykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art.24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

5. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w Postępowaniu i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolite Dokumenty dotyczącetych podmiotów, a także zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 IDW.

6. W celu oceny, czy wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,

b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zdolnościach którego polega wykonawca, nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z Postępowania, zamawiający zażąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) Zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami,

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy odpowiadające swoim rodzajem i ilością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym za takie dostawy zamawiający uzna dostawy polegające na dostarczeniu na podstawie dwóch umów/zamówień szyn kolejowych 60E1 ze stali R260 za kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-02-16

11:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1 - Szczecin, w pokoju 40a (parter).

Otwarcie ofert jest jawne. Każdy jest uprawniony do obecności.

Data
2018-02-16
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-05
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

https://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wykonawcom, a także innemu Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, wykonawca może wnieść odwołanie.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29 .1.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

8. Pobieranie SIWZ ze strony zamawiającego jest nieodpłatne. Adres podano w ogłoszeniu o zamówieniu.Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ w wersji papierowej w terminie 5 dni - w takim przypadku opłata wynosi 100 PLN (netto) płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielnie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a Ustawy).

10.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego, składa Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do IDW.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

https://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 34946110

Bidding information

Bidding deadline

16 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 70.8 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 6.0 million

Zakup 24 490 m szyn o profilu 60E1 i 880 m o profilu 49E1.

Yes

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu„Łącząc Europę” CEF. Numer: 2015-PL-TM-0125-W

Main site or place of performance

Stacje kolejowe: Szczecin Port Centralny, Świnoujście.

Additional information

Wartość 70.844.961,23 PLN podana w rubryce "II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość" to suma wartości 6(sześciu) zamówień na dostawy materiałów w ramach projektu: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". Wartość 6 017 598.64 PLN zamieszczona w rubryce "II.2.6) Szacunkowa wartość" to wartość szacunkowa niniejszego zam. nr ref. IREZA5b-216-01/18 w ramach ww. projektu.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro