Tender description

Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение по обособени позиции по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-22 с предмет: „Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно, ниско напрежение и балансово мерене на изводи НН по обособени позиции“, открита с преписка 00143-2016-0053.
Обособена позиция 1: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:
— електромерно табло (типоразмер 1) — 300 броя,
— електромерно табло (типоразмер 2) — 200 броя.
Обособена позиция 2: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:
— електромерно табло (типоразмер 3) – 300 броя,
— електромерно табло (типоразмер 4) – 200 броя.

Процедура

Notice number in the OJ S
2016/S 188-337342
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
t
p

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП (глава двадесет и седма „Производство по обжалване“).
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-04-10
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 София 1000 +359 29884070 cpcadmin@cpc.bg +359 29807315 http://www.cpc.bg Main CPV code 30195000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

11 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 492,000

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 492,000

Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение по обособени позиции по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-22 с предмет: „Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно, ниско напрежение и балансово мерене на изводи НН по обособени позиции“, открита с преписка 00143-2016-0053.
Обособена позиция 1: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:
— електромерно табло (типоразмер 1) – 300 броя,
— електромерно табло (типоразмер 2) – 200 броя.
Обособена позиция 2: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:
— електромерно табло (типоразмер 3) – 300 броя;
— електромерно табло (типоразмер 4) – 200 броя.

Main site or place of performance

гр. Стара Загора, централен склад Стара Загора, бул. „Славянски“, до КЕЦ Загоре.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna