Tender description

Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение по обособени позиции по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-22 с предмет: „Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно, ниско напрежение и балансово мерене на изводи НН по обособени позиции“, открита с преписка 00143-2016-0053.

Обособена позиция 1: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:

— електромерно табло (типоразмер 1) — 300 броя,

— електромерно табло (типоразмер 2) — 200 броя.

Обособена позиция 2: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:

— електромерно табло (типоразмер 3) – 300 броя,

— електромерно табло (типоразмер 4) – 200 броя.Процедура

Notice number in the OJ S
2016/S 188-337342
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-04-10
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП (глава двадесет и седма „Производство по обжалване“).

Main CPV code 30195000

Award details

This tender awarded a total of BGN 492,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 492,000

Locations

България, Пловдив

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 492,000

Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение по обособени позиции по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-22 с предмет: „Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно, ниско напрежение и балансово мерене на изводи НН по обособени позиции“, открита с преписка 00143-2016-0053.

Обособена позиция 1: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:

— електромерно табло (типоразмер 1) – 300 броя,

— електромерно табло (типоразмер 2) – 200 броя.

Обособена позиция 2: Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение, включваща следните видове електромерни табла, със следните прогнозни и необвързващи количества:

— електромерно табло (типоразмер 3) – 300 броя;

— електромерно табло (типоразмер 4) – 200 броя.

Main site or place of performance

гр. Стара Загора, централен склад Стара Загора, бул. „Славянски“, до КЕЦ Загоре.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro