This tender in no longer available.

Tender description

Hanke eesmärk on sõlmida raamleping QlikView ja QlikSense platvormidel põhinevate lahenduste arendus- ja hooldusteenuse osutamiseks (sh koolitus ja konsultatsioon), litsentside ning litsentside versioonikindlustuste ostmiseks.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Taotlejal peab olema viimase 3 (kolme) aasta (2015, 2016, 2017) jooksul tööde teostajana täidetud lepingute hulgas vähemalt 1 (üks) tarkvaraarendustööde leping, mille lahendus on loodud QlikView platvormile ja 1 (üks) tarkvaraarendustööde leping, mille lahendus on loodud QlikSense platvormile. Antud lepingute puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1. maksumusega vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) EUR ilma käibemaksuta lepingu kohta;

2. lepingu raames on koostatud dokumentatsioon (süsteemianalüüsi ja arhitektuuri dokumentatsioon, testlood) ning läbi viidud infosüsteemi lõpuni arendamine või modifitseerimine, testimine ja juurutamine.

Taotleja esitab sellekohased andmed hankepassis näidates ära:

— lepingu objekti koos teostatud tööde lühikirjeldusega, objekti realiseerimise platvormi ning lepingu mahuga töötundides,

— lepingu maksumuse,

— lepingu sõlmimise algus- ja lõppkuupäeva,

— teised lepingupooled (sh tellijate kontaktisikute äranäitamisega) (hankepassis lahtrisse Abisaajad).

Täidetuks loetakse lepinguid, mis on täielikult täidetud ja lepingu täitmise tähtaeg on saabunud ning mille alt teostatud tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud.

Kui lepingu või teenuse eripära võimaldab töid üle anda ja vastu võtta etapiviisiliselt, loetakse täidetuks ka sellised pakkumuste tähtpäeval kehtivad lepingud, mille alt on teostatud, tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud töid vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) EUR ulatuses ilma käibemaksuta ning neid lepinguid jätkuvalt täidetakse.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Taotleja 2015. ja 2016. aasta majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 100 000 EUR igal aastal. Edukas pakkuja esitab majandusaastate aruannete väljavõtted, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).Hankemenetlus

Kohalik aeg
11:00
Kuupäev
2018-03-12
Hankemenetluse liik
jah
The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
jah

Lisateave

See on korduv hange
ei
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-02-06
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Lisateave

Otstarbekuse kaalutlustel otsustati hanget osadeks mitte jagada, kuivõrd hanke esemeks olevad tooted/teenused on koostoimivad. Hanke osadeks jaotamine muudaks lepingu täitmise tehniliselt ülemäära keerukaks ja kulukaks.

Hankija ei arvesta majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel olelusringi kulusid, sest hanke eesmärgiks on arendus- ja hooldusteenuse tellimine raamlepingu alusel hankija olemasolevatele lahendustele lähtuvalt hankija vajadustest ning võimalustest ning seetõttu ei ole võimalik tehtavaid ega kasutamisjärgseid kulusid määratleda ega hinnata.

Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist. Hankija ei avalikusta pakkumuste sisu selles osas, mille pakkuja on pakkumuses ärisaladusena märkinud.

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 72267000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 250,000

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 250,000

Hanke eesmärk on sõlmida raamleping QlikView ja QlikSense platvormidel põhinevate lahenduste arendus- ja hooldusteenuse osutamiseks (sh koolitus ja konsultatsioon), litsentside ning litsentside versioonikindlustuste ostmiseks.

Cost criterion

Olemasolevate QlikView ja GeoQlik litsentside (tehnilise kirjelduse punkt 7.2.9) versioonikindlustuse maksumus ühe aasta kohta kokku (ilma käibemaksuta)

10.0

Quality criterion

Tehnilises kirjelduses toodud lähteülesande lahenduse sobivus ja projektiplaani realistlikkus

15.0

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Library software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

Portugal : Lisbon - Housing/Hosting Services for a Business Continuity DataCentre

Portugal

Value: 900,000 Euro

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

France : Bordeaux - Marketing services

France

Value: 3.1 million Euro