This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovymi sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.Požiadavky verejného obstarávateľa na technické a funkčné parametre predmetu zákazky sú predložené v samostatnom dokumente vo forme Prílohy č. 1 k Rámcovej dohode Technická špecifikácia Opis predmetu zákazky. Dokumenty sú uložené na link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač preloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie o tom, že má kdispozícii na predmet zákazky finančné krytie, alebo predloží originál, resp. úradne osvedčenú kópiu nezáväzného úverového prísľubu banky na plnenie Rámcovej dohody vo výške 700 000 EUR.

Podmienky vykonania zákazky

Poistenie zodpovednosti za škody do výšky 20 % zmluvnej ceny. Verejný obstarávateľ predkladá k súťažným podkladom Návrh Rámcovej dohody, v ktorej sú uvedené podmienky vykonania zákazky.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

§ 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

2.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, alebo iná osoba ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedal za plnenie Rámcovej dohody spoločne.

2.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný považuje za vhodný.

2.5. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky.

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne. Čestným vyhlásením uchádzača alebo nezáväzným úverovým prísľubom sa verejný obstarávateľ uistí, že poskytovanie služby nie je pre nedostatok finančných prostriedkov uchádzača ohrozená.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Pre splnenie podmienky účasti podľa:

§ 34 ods. 1 písm. a) sa požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia, názov a sídlo objednávateľa s kontaktnymi údajmi, podpísaný konateľom spoločnosti, alebo osobou oprávnenou konať. Uchádzač ďalej predloží originál, alebo úradne osvedčenú referenciu, alebo súčet referencii v hodnote min. vo výške PHZ s uvedením cien, opisu poskytnutých služieb, ktory musí byť rovnaký, alebo porovnateľný s predmetom zákazky, lehotu dodávky, miesto poskytnutia služby, potvrdenie objednávateľa o poskytnutí služby. V prípade, ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie postačuje odkaz na tento register, ak sú v referenciách preukázané požiadavky verejného obstarávateľa na údaje v referenciách. Všetky referenčné listy sa požadujú spolu vo finančnej hodnote min 800 000 EUR s DPH.

Uchádzač v referenciách preukáže:

a) skúsenosť v projekte na zriadenie virtuálnej privátnej komunikačnej siete na báze IP MPLS technológie a poskytovanie elektronických komunikačných služieb virtuálnej privátnej komunikačnej siete. s parametrami, ktoré sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch b) skúsenosť v projekte na zriadenie virtuálnej privátnej komunikačnej siete na báze IP MPLS technológie a poskytovanie elektronických komunikačných služieb virtuálnej privátnej komunikačnej siete s parametrami, ktoré sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, c) skúsenosť v projekte na zriadenie virtuálnej privátnej komunikačnej siete na báze IP MPLS technológie a poskytovanie elektronických komunikačných služieb virtuálnej privátnej komunikačnej siete s parametrami, ktoré sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, d) skúsenosť v projekte na zriadenie prepojenia dátových centier a poskytovanie služby L2 dátového prepojenia s parametrami, ktoré sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Pre nedostatočnú kapacitu nie je možné v tomto oznámení uviesť podrobné parametre.

§ 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35.

Uchádzač predloží kópie platných úradne osvedčených certifikátov ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, alebo ekvivalent v krajinách EÚ viažúce sa na predmet zákazky. V prípade ak má uchádzač predmetné certifikáty verejne dostupné, postačuje odkaz na webové sídlo kde si ich verejný obstarávateľ preverí.

§ 34 ods. 1 písm. g).

Uchádzač predloží zoznam požadovaných expertov:

Expert č. 1, špecialista pre inštaláciu a konfiguráciu sieťových zariadení.

Expert č. 2, špecialista pre bezpečnosť sieťových zariadení.

Expert č. 3, špecialista technickej podpory pre sieťové zariadenia.

Expert č. 4, projektový manažér. Podrobné požiadavky na expertov sú uvedené v súťažných podkladoch. Z kapacitných dôvodov ich nie je možné uverejniť v tomto oznámení.

Pre splnenie podmienky účasti podľa:

§ 34 ods. 1 písm. j) sa požaduje predložiť údaje o technickom vybavení - produktové listy konkrétnych technických zariadení, prostredníctvom ktorých plánuje plniť predmet zákazky, ako verejný obstarávateľ vyžaduje v časti B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky v bode 2 odsek 7).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Zoznam a krátky opis podmienok

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

§ 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

§ 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 opisom technického vybavenia, študijnych a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,

§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

§ 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebnych prác alebo na poskytnutie služby.

3.2 V zmysle § 34 ods. 3 uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1písm.g),uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len,ak táto bude

Reálne poskytovať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

3.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzačal, alebo iná osoba ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie Rámcovej dohody spoločne.

3.4 Odôvodnenie primeranosti požadovanych podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5.

§ 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že uchádzač má skúsenosti s poskytovaním služby rovnakého, alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky.

Súčasne komisia verejného obstarávateľa pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti uchádzačov získa informácie o rozsahu skúsenosti uchádzača v danej oblasti.

§ 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že poskytnutie služby uchádzačom bude spoľahlivou obchodnou spoločnosťou so skúsenými manažérmi, v požadovanej kvalite s poukazom na zníženie počtu reklamácií a sťažností. V súvislosti so zložitými informačnými systémami je potrebné chrániť si dôležité informácie zavedením systému bezpečnosti informácií. Predloženými certifikátmi uchádzača verejný obstarávateľ sleduje cieľ vybudovania transparentnej IT infraštruktúry s vysokou kvalitou a efektívnejšími službami.

§ 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že uchádzač má k dispozícií kvalifikovaných, kvalitných, spoľahlivých a skúsených expertov na poskytnutie služby.

§ 34 ods. 1 písm. j) Predložením kópií produktových listov technických zariadení, si verejný obstarávateľ zabezpečí bezproblémove a bezporuchové plnenie predmetu Rámcovej dohody.Postup

Ponuka musí platiť do
2018-12-28
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Podmienky na otváranie ponúk

2018-03-12

10:00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava.

Otváranie časti ponuky označenej ako časť Ostatné je neverejné, bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní častí ponúk, označených ako časť "Kritériá". Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže dokladom totožnosti, zástupca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, alebo úradne osvečeným splnomocnením uchádzača.

Dátum
2018-03-12
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Druh súťaže
Open
Miestny čas
09:00
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK

Doplnkové informácie

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-01-25
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Doplňujúce informácie

1.Súťažné podklady sa poskytujú mailom na základe žiadosti o súťažné podklady, na adrese:[email protected] Záujemca uvedie v žiadosti o súťažné podklady kontaktnú osobu a mail adresu. Záujemcovia predkladajú žiadosti v slovenskom jazyku, poštou, osobne, faxom, alebo e-mailom. Súťažné podklady sú k dispozícií aj v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9119/zakazky. V prípade ak ich uchádzač získa z profilu verejného obstarávateľa je doporučené uviesť túto informáciu na adresu [email protected] za účelom poskytovania prípadnych ďalších informácií súvisiacich s predmetom zákazky. Súčasne bude verejný obstarávateľ všetky ďalšie informácie, alebo vysvetlenia súťažnych podkladov zverejňovať v profile. 3.Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe a súčasne ich predloží v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu tychto osôb a odtlačku pečiatky.

4. Verejný obstarávateľ použije v procese verejného obstarávania elektronickú formu komunikácie so záujemcami/ uchádzačmi, pričom sú záujemcovia/uchádzači povinní potvrdiť prijatie mailovej správy.

5. Verejný obstarávateľ upozorňuje na dodržanie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ nepožaduje obhliadku predmetu zákazky.

7. Vprípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú alebo odbornú spôsobilosť, zodpovedajú tretie osoby spolu s úspešnym uchádzačom za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.

8.Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotnym európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom uchádzačom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotnym európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom.Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť na preukázanie splnenia podmienok účasti globálny ukazovateľ.

9. Lehota na požiadanie súťažnych podkladov je identická s lehotou na predkladanie ponúk.

10. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8,10 a 11 na viac ako 10 pracovnych dní.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. 12. Podmienky a pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 64200000

Bidding information

Bidding deadline

12 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.4 million

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.4 million

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovymi sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb.Požiadavky verejného obstarávateľa na technické a funkčné parametre predmetu zákazky sú predložené v samostatnom dokumente vo forme Prílohy č. 1 k Rámcovej dohode Technická špecifikácia Opis predmetu zákazky. Dokumenty uložené na link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119.

Description of renewals

Opätovné vyhlásenie nadlimitnej verejnej súťaže môže byť v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší toto verejné obstarávanie podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Description of options

Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu 36 mesiacov od účinnosti dohody s opciou predĺženia o ďalších 12 mesiacov do vyčerpania finančnej hodnoty uvedenej v Rámcovej dohode. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo doplnkové služby objednať a čerpať v závislosti na potrebe, alebo vôbec neobjednať a nečerpať.

Main site or place of performance

Ústredie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Datacentrum, Pobočky úradu, Súdno-lekárske pracoviská úradu na území SR.

Additional information

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky vo výške 30 000,- EUR.

Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti G. Zábezpeka.

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 31.4 million Norwegian Krone

France : Saint-Germain-en-Laye - Classified Information and Communication Systems for the GSA (GRON v2)

France

Value: 66.0 million Euro

United Kingdom : Wakefield - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Office-support services

Ireland

Value: 80.0 million Euro

United Kingdom : Belfast - Courier services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Local area network services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Luxembourg : Luxembourg - Mobile Communications

Luxembourg

Value: Not specified