This tender in no longer available.

Tender description

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Ordregiver ønsker at indgå aftale med en leverandør om gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Der henvises herudover til det offentliggjorte udbudsmateriale.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår
Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal underbygge at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven ved:

- I ESPD’en at oplyse om sin samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at omsætningen for hvert af de senest 3 regnskabsår er minimum 2 000 000 DKK,

- I ESPD’en at oplyse om egenkapitalen fra de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for hvert år er positiv.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet opfylder mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet. Der skal fremsendes ESPD for alle konsortiedeltagere.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal underbygge at have tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at løfte opgaven ved:

- At udfyldt ESPD’en med tilbudsgivers 3 mest sammenlignelige referencer med angivelse af kontraktværdi, kontaktoplysninger på referencen samt kort beskrivelse af referenceopgavens karakter (mindstekrav). Referencerne og deres sammenlignelighed vurderes på tilbudsgivers udførelse af opgaver for offentlige myndigheder, herunder kvalitet, samarbejde og stabilitet, opgavens kontraktværdi, opgavens karakter, herunder generel gartnerisk drift, gartnerisk drift af offentlige parker, vedligeholdelse af legepladser og vejbeplantning.

Referencerne skal være fra forskellige myndigheder (mindstekrav). Der kan således f.eks. ikke vedlægges flere referencer fra samme kommune. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner for referencerne, for at underbygge referencernes værdi. Det vægtes højt, at opgaverne er udført med stabilitet i forhold til nøglepersoner, og leverandøren skal derfor oplyse om dette forhold at det oplyses, hvor stor en del af kontrakten, virksomheden eventuelt har til hensigt at give til en underleverandør. Såfremt Tilbudsgiver agter at give en del af kontrakten til en underleverandør, skal det i udbuddet klart anføres, hvem der er den konkrete underleverandør og hvilken del af kontrakten, som

underleverandøren skal udføre. Underleverandøren skal desuden fremsende selvstændigt ESPD og deri erklære ikke at være omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til udbudslovens § § 135, 136 og 137 stk. 1.

Nr. 2 eller anden relevant lovgivning i ESPD’ens Del IV, litra C kan Tilbudsgiver enten vælge at indsætte sine referencer eller at henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Tilbudsgiver skal underbygge at have tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at løfte opgaven ved:

- At udfyldt ESPD’en med tilbudsgivers 3 mest sammenlignelige referencer med angivelse af kontraktværdi, kontaktoplysninger på referencen samt kort beskrivelse af referenceopgavens karakter (mindstekrav). Referencerne og deres sammenlignelighed vurderes på tilbudsgivers udførelse af opgaver for offentlige myndigheder, herunder kvalitet, samarbejde og stabilitet, opgavens kontraktværdi, opgavens karakter, herunder generel gartnerisk drift, gartnerisk drift af offentlige parker, vedligeholdelse af legepladser og vejbeplantning.

Referencerne skal være fra forskellige myndigheder (mindstekrav). Der kan således f.eks. ikke vedlægges flere referencer fra samme kommune. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner for referencerne, for at underbygge referencernes værdi. Det vægtes højt, at opgaverne er udført med stabilitet i forhold til nøglepersoner, og leverandøren skal derfor oplyse om dette forhold at det oplyses, hvor stor en del af kontrakten, virksomheden eventuelt har til hensigt at give til en underleverandør. Såfremt Tilbudsgiver agter at give en del af kontrakten til en underleverandør, skal det i udbuddet klart anføres, hvem der er den konkrete underleverandør og hvilken del af kontrakten, som

underleverandøren skal udføre. Underleverandøren skal desuden fremsende selvstændigt ESPD og deri erklære ikke at være omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til udbudslovens §§ 135, 136 og 137 stk. 1

Nr. 2 eller anden relevant lovgivning i ESPD’ens Del IV, litra C kan Tilbudsgiver enten vælge at indsætte sine referencer eller at henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Tilbudsgiver skal underbygge at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven ved:

- I ESPD’en at oplyse om sin samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at omsætningen for hvert af de senest 3 regnskabsår er minimum 2 000 000 DKK,

- I ESPD’en at oplyse om egenkapitalen fra de seneste 3 regnskabsår. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for hvert år er positiv.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet opfylder mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet. Der skal fremsendes ESPD for alle konsortiedeltagere.Procedure

Type of contest
Restricted
Dato
2018-09-14
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
23:59
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-10-01

Supplerende oplysninger

Electronic payment will be used
ja
Estimated timing for further notices to be published
En ny bekendtgørelse skønnes tidligst at kunne offentliggøres om 4-6 år.
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-08-14
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

14 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Køge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Formålet med entreprisen er:

- At bevare og udvikle parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord,

- At fastholde det ønskede kvalitetsniveau,

- At pleje græs og bevoksninger, så disse fremstår frodige og sunde,

- At belægninger og inventar vedligeholdes, så de fremstår i god stand og opfylder krav til funktion og anvendelse på bedste vis,

- At vedligeholde legepladserne, så de fremstår indbydende og inspirerende for børn, og have stor fokus på sikkerhed på legepladserne.

Entreprisen omfatter:

- Pleje af græsarealer,

- Pleje af træer, buske, krat, hække og øvrig beplantning,

- Ukrudtsbekæmpelse,

- Vedligeholdelse af belægninger og inventar,

- Renholdelse,

- Opsyn med mangler og skader,

- Opsyn med legeredskaber i forhold til sikkerhed,

- Opsyn med risikotræer.

Description of renewals

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år. kontraktens varighed er således maksimalt 72 måneder.

Envisaged minimum number

3

Maximum number

5

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Der vil blive udvalgt højst 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til ovenstående krav til egnethed, vil de 5 ansøgere udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Større kontrakter vil her tælle positivt. Kontrakter, der rummer alle eller yderligere delydelser vil ligeledes tælle positivt.

Description of options

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten angive enhedspriser på diverse tillægsydelser, f.eks.: etablering af græs og vanding af træer. Yderligere information i udbudsmaterialet, tilbudslisten.

Main site or place of performance

Køge Kommune

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Lørenskog - Construction work

Norway

Value: 110.0 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Limerick - Construction work

Ireland

Value: 7.0 million Euro

Norway : Oslo - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Drainage and surface works

Norway

Value: Not specified