This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorových kosačiek s príslušenstvom v množstve 4 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

1. Uchádzač musí údajmi a informáciami v zozname dodávok tovaru resp. referenciami preukázať dodávky tovaru súhrnne za určené obdobie v rozsahu minimálne 4 kusov traktorových kosačiek. Ak uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti použije referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ vyžaduje v ponuke uviesť informáciu k prístupu do databázy tých objednávateľov, ktorých referencie uchádzač využíva resp. referencie v tlačenej forme v ponuke predložiť.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladaný rozsah zákazky je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru.

2. Uchádzač musí preukázať, že je spôsobilý dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite a podľa parametrov technickej špecifikácie určenej verejným obstarávateľom a spôsobilosť dodaného pracovného stroja pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti realizovať dodanie tovaru uchádzačom a posúdenie požadovaných parametrov na predmet zákazky, nakoľko bez predloženia technickej dokumentácie schválenej štátnym dopravným úradom a uvedenia technického opisu ponúkaných vozidiel a ich súčastí, technických parametrov nie je možné posúdiť technickú spôsobilosť uchádzača dodať tovar v požadovanej kvalite a podľa parametrov podľa verejného obstarávateľa.

3. Uchádzač musí preukázať že má zavedený systém zabezpečenia kvality.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie splnenia noriem zabezpečenia kvality aplikovaných uchádzačom počas dodania predmetu zákazky.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu

1. § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

Za preukázanie dodávok tovaru bude verejný obstarávateľ považovať dodávku traktorových kosačiek na údržbu cestnej zelene (traktorový nosič vrátane prídavného kosačkového ramena), ktoré uchádzač dodal odberateľom ako tovar.

Uchádzač predloží za určené obdobie objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením údajov podľa odporúčanej prílohy č. 2 súťažných podkladov: odberateľ: názov, sídlo, IČO; dodávateľ: názov, sídlo IČO; obchodný názov a typové označenie stroja, fakturovaná cena vrátane DPH, lehoty dodania, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť iba zoznam dodávok. Verejný obstarávateľ si v danom prípade vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname. Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačovi v ponuke zoznam predložiť podľa odporúčanej predlohy v prílohe č. 2 súťažných podkladov Zoznam dodávok tovaru.

2.§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. a bod 2. - opisom (prospektovým materiálom) alebo fotografiami traktorovej kosačky podľa ponuky a zároveň vyhlásením zhody resp. certifikátom výrobku vydanými autorizovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami resp. rozhodnutím o udelení typového schválenia tovaru (požadované pre traktorový nosič a kosačkové rameno) vydaného MDVaRR SR ako príslušným štátnym dopravným úradom a písomnou dokumentáciou potvrdzujúcou parametre tovaru (základný technický opis).

3. § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 - certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem.

Zoznam a krátky opis podmienok

Zoznam a krátky opis podmienok:

1.Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa §152 zákona.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.

Postup

Ponuka musí platiť do
2018-12-31
Podmienky na otváranie ponúk

2018-10-03

10:00

Sídlo verejného obstarávateľa:

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Sídlo: Prešov, PSČ: 080 05

Ulica: Jesenná Číslo: 14

Poschodie: II., Miestnosť: zasadačka, č. d. 305

Ďalšie informácie o mieste otvárania ponúk tvoria súčasť súťažných podkladov.

Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá je verejné a komisia ho vykoná v súlade s ustanoveniami §52 ods.2 zákona o VO len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Dátum
2018-10-03
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Druh súťaže
Open
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
09:00

Doplnkové informácie

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-08-23
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady sú poskytované elektronicky neobmedzene na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie so záujemcami pri poskytovaní súťažných podkladov odporúča sa záujemcom zaslať elektronicky na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1 oznámenia informáciu o ich prevzatí s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, mena kontaktnej osoby záujemcu a termínu získania súťažných podkladov.

2. Vysvetľovanie súťažných podkladov, vybavenie žiadosti o nápravu, ostatná komunikácia do lehoty na predkladanie ponúk a ďalšie informácie, týkajúce sa predmetu zákazky, budú zverejnené neobmedzene na Profile VO na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722..

3. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov alebo údajov uvedených v oznámení o vyhlásení VO písomne a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v čl. I.1) tohto oznámenia. Vysvetlenie súťažných podkladov bude poskytnuté všetkým známym záujemcom za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie SP bude súčasne zverejnené neobmedzene na Profile VO.

4. Podľa § 39 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Jednotný európsky dokument je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom.

5. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 16700000

Bidding information

Bidding deadline

3 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 333,333

Locations

Slovensko, Prešov

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 333,333

Univerzálny traktorový nosič s pohonom 4x4 - 4 ks; univerzálne kosačkové rameno - čelné nesené s cepákom - 4 ks; výmenná pracovná hlavica na kosačkové rameno na orezávanie krovín a drevín - nožnice na krovie - 4 ks.

Main site or place of performance

Jesenná 14, 080 05 Prešov, SLOVENSKO

Additional information

Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR (slovom: päťnásťtisíc eur). Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone