This tender in no longer available.

Tender description

Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου και του νομικού του προσώπου Ο.Π.Α.Α.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας», για τα έτη 2019 - 2020, ανά ομάδα, όπως αναλύεται στην αριθμ.18/2018 μελέτη, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων
Κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη).
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα, απαιτείται δήλωση μέσω του Ε.Ε.Ε.Σ., περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση καταλόγου, τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), τα οποία δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ..Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμβάσεις), που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.Τα παραπάνω δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα Α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», του Μέρους IV.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή και κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών.Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης).Τα παραπάνω δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα Α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», του Μέρους IV.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων
Το ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις, κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, για κάθε έτος ξεχωριστά, να μην είναι μικρότερο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, αθροιστικά, για τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς τον ΦΠΑ, κατ’ έτος.Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί, οικονομικές καταστάσεις κ.λπ.), που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, όπως αναλύεται ανωτέρω. Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες, που απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή της σύμβασης.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.Τα παραπάνω δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα Α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», του Μέρους IV.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
όχι
Ημερομηνία
2018-10-21
Τοπική ώρα
13:00
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
2018-10-2510:00Κεντρικό Δημαρχείο Περιστερίου - Πλατεία Δημοκρατίας 1, Περιστέρι.Οι νόμιμα εκπροσωπούντες των συμμετεχόντων.Ηλεκτρονικά, κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι
2019-06-22
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Δήμος Περιστερίου - Οικονομική ΕπιτροπήΠλατεία Δημοκρατίας 1, ΠεριστέριΠεριστέρι121 34+30 [email protected]+30 210-5701042www.peristeri.gr
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2018-09-17
Precise information on deadline(s) for review procedures
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, της με αριθμ. οικ. 35973/17.9.2018 διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) — Αρ. συστήματος του διαγωνισμού: 63611.Εντός προθεσμίας:— 10 ημερών, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα,— 15 ημερών, εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα,— 10 ημερών, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,— 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Περιστερίου - Οικονομική ΕπιτροπήΠλατεία Δημοκρατίας 1, ΠεριστέριΠεριστέρι121 34+30 [email protected]+30 210-5701042http://www.promitheus.gov.gr Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

21 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 598,892

Locations

Ελλάδα, Περιστέρι

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ομάδα Α: Είδη αρτοποιείου.

Value

EUR 68,360

Ομάδα Α: Είδη αρτοποιείου. Προμήθεια ειδών αρτοποιείου, για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου του Δήμου «Ο.Π.Α.Α.Π», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Για την ομάδα Α, η προσφορά θα υποβληθεί για τις υποομάδες «είδη αρτοποιείου», με 13 % ΦΠΑ και «είδη αρτοποιείου» με 24 % ΦΠΑ, όπως αναλύονται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ομάδα Β: Είδη κρεοπωλείου.

Value

EUR 80,960

Ομάδα Β: Είδη κρεοπωλείου. Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου του Δήμου «Ο.Π.Α.Α.Π.», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ομάδα Γ: Είδη οπωροπωλείου - φρούτα.

Value

EUR 47,019

Ομάδα Γ: Είδη οπωροπωλείου - φρούτα. Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου - φρούτων, για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου του Δήμου «Ο.Π.Α.Α.Π.», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ομάδα Δ: Είδη οπωροπωλείου - κηπευτικά.

Value

EUR 29,808

Ομάδα Δ: Είδη οπωροπωλείου - κηπευτικά. Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου - κηπευτικών, για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου του Δήμου «Ο.Π.Α.Α.Π.», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ομάδα Ε: Είδη ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένα.

Value

EUR 54,779

Ομάδα Ε: Είδη ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένα. Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένων, για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου του Δήμου «Ο.Π.Α.Α.Π.», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Ομάδα ΣΤ: Είδη παντοπωλείου.

Value

EUR 317,965

Ομάδα ΣΤ: Είδη παντοπωλείου. Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες των ΚΕ.ΦΙ. του Δήμου και των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού του προσώπου «Ο.Π.Α.Α.Π.», για τα έτη 2019 - 2020.

Additional information

Προσφορές υποβάλλονται για 1 ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, (18/2018 μελέτη), υπό την προϋπόθεση ότι, στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.Για τα είδη της ομάδας ΣΤ (είδη παντοπωλείου), η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υποομάδων (ΣΤ1 - ΣΤ5), όπως αναλύονται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και όχι μεμονωμένη υποομάδα.

End

2020-12-31

Main site or place of performance

Εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου, στο κεντρικό Δημαρχείο και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kildare - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 37.2 million Euro

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Prepared sandwiches

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 309,000 Pound Sterling

United Kingdom : Elstead - Vegetables, fruits and nuts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 257,347 Pound Sterling

United Kingdom : Stornoway - Bakery products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: 78.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Caerphilly - Building materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 36.0 million Pound Sterling