This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa elektrociepłowni biomasowej o minimalnej mocy cieplnej brutto 12,02 MW (mocy cieplnej netto 9,598 MW) oraz o mocy elektrycznej brutto 2,319 MW (mocy elektrycznej netto 2,221 MW)

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
Warunki realizacji umowy

1. Wzór umowy, którą Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą stanowi załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiany do umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą stron w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności

4. Określenie warunków dopuszczalności zmian umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz ich zakres zawiera art. 15 wzoru umowy.

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-10-30

10:10

Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” Sp. z o.o., adres: ul. Tartaczna 1, 19-400 Olecko, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-10-30
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowe, na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0. („Procedura”).

2. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

3. Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”.

4. Do postępowania o udzielnie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Usługi Doradcze Piotr Jęcka

ul. Dąbrowskiego 2/3

Wałcz

78-600

+48 604128749

[email protected]

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Zarząd Spółki - Zakłady Produkcyjno-Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tartaczna 1

Olecko

19-400

+48 875203053

[email protected]

+48 5202068

http://prawda.net.pl/

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawca może przed terminem zawarcia umowy poinformować Zamawiającego o niezgodnej z Procedurą zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1 – Źródła wysokosprawnej kogeneracji, dalej jako „Procedura” lub ustawą z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks Cywilny, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r, poz. 459 ze zm., dalej jako „KC”) czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie tej Procedury lub KC.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym pozostałych wykonawców.

3. Na czynności podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie nie przysługują wykonawcom dalsze środki ochrony prawnej.

4. Informację, o której mowa w pkt 1 wykonawca może wnieść do Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

5. Informację, o której mowa w pkt 1 Procedury wnosi się najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty / zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 31128000

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Olecko

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa elektrociepłowni biomasowej o minimalnej mocy cieplnej brutto 12,02 MW (mocy cieplnej netto 9,598 MW) oraz o mocy elektrycznej brutto 2,319 MW (mocy elektrycznej netto 2,221 MW).

2. Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

— budowę kompletnej infrastruktury techniczno – użytkowej elektrociepłowni niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania – zgodnie z założeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w tym, w Minimalnych wymaganiach technicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych elektrociepłowni biomasoawej z blokiem ORC w Olecku,

— przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej, rozruch i próby – zgodnie z Dokumentacją Projektową w tym: warunkami przyłączenia, umową przyłączeniową, schematem przyłączenia oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi elektrociepłowni biomasoawej z blokiem ORC w Olecku,

— budowa przyłączy energetycznych wraz z układami pomiarowymi, z wyłączeniem kosztów opłaty przyłączeniowej, a także obowiązków wynikających z podpisanej przez Zamawiającego umowy przyłączeniowej z operatorem sieci takich jak: uzgodnienie układów pomiarowych, zapewnienie możliwości synchronizacji z siecią elektryczną itp.,

— budowa przyłącza elektrociepłowni do istniejącej w zakładzie Zamawiającego zakładowej sieci cieplnej umożliwiającego efektywne wykorzystanie produkowanej przez elektrociepłownię energii cieplnej – zgodnie z projektem przyłącza cieplnego,

— wykonanie dróg wewnętrznych w elektrociepłowni zapewniających komunikację pojazdów o ładowności nie mniejszej niż 25t i masie całkowitej nie mniejszej niż 40t oraz połączenie elektrociepłowni z istniejącą w zakładzie Zamawiającego siecią drogową,

— wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu elektrociepłowni,

— wykonanie instalacji odgromowej obiektu elektrociepłowni,

— przeprowadzenie prób odbiorczych i uruchomienie instalacji – zgodnie z art. 2.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ),

— uruchomienie elektrociepłowni - rozumiane jako doprowadzenie instalacji do możliwości produkcji założonych w projekcie wielkości energii elektrycznej oraz cieplnej – zgodnie z art. 2.3 Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz art. 3.5 oraz 9.4 wzoru umowy (Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)),

— wykonanie projektu powykonawczego,

— przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

— obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej,

— nadzór geologiczny,

— nadzór serwisowy w okresie pierwszych 360 dni od daty uruchomienia elektrociepłowni obejmujący co najmniej dwa przeglądy serwisowe w odstępach nie dłuższych niż 180 dni oraz wizyty serwisu w sytuacjach awaryjnych,

— szkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w minimalnym wymiarze 5 dni roboczych w innej, pracującej elektrociepłowni o zbliżonym profilu technicznym oraz o zbliżonej mocy elektrycznej oraz cieplnej do obiektu stanowiącego Przedmiot zamówienia. Szkolenie ma odbyć się przed datą zgłoszenia obiektu/przedmiotu zamówienia do użytkowania; (1) wykonawca w tym zakresie ponosi koszty samego szkolenia, natomiast (2) koszty związane z dojazdem pracowników Zamawiającego do miejsca szkolenia, wyżywienia oraz noclegów ponosi Zamawiający,

— w trakcie rozruchu instalacji wykonawca dokona też dodatkowego szkolenia, minimum 5 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wykonanej instalacji w minimalnym wymiarze nie mniejszym niż 14 dni.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa: Dokumentacja Projektowa, tj.:

1) Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku – stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ),

2) Projekty budowlane oraz Pozwolenia - stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).

Yes

POIS.01.06.01-00-0035/16-00

Main site or place of performance

POLSKA, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olecki, gmina Olecko, miejscowość Olecko, ul. Gołdapskiej 33, 19-400 Olecko, na działce o nr geod. 1385 - obręb Olecko 2.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Darlington - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 139.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Storage containers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Waste transfer station

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Swords - Development of residential real estate

Ireland

Value: 11.0 million Euro

United Kingdom : Derby - Building materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Construction work for water and sewage pipelines

Norway

Value: Not specified