This tender in no longer available.

Tender description
Rada Evropské unie, generální sekretariát
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 dětský lékař pro jesle při Generálním sekretariátu Rady Evropské unie

UCA 17/045

Cílem této zakázky je uzavřít smlouvu o poskytování služeb dětského lékaře pro jesle při Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. Kapacita jeslí je přibližně 177 dětí ve věku 0 až 4 let.

Brusel.


Uzavření smlouvy o poskytování služeb dětského lékaře (dále jen „dětský lékař“) pro jesle při Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu (dále jen „Sekretariát"). Kapacita jeslí je přibližně 177 dětí ve věku 0 až 4 let.
Smlouva nabude platnosti dne 1.9.2018, přičemž její doba trvání bude 12 měsíců s možností prodloužení tichou dohodou o 3 období. Smlouva stanoví rozsah poskytovaných služeb na 8 hodin týdně, rozdělených do 2 dnů, které nejsou po sobě jdoucí, nejlépe od 8:00 do 12:00. Závěrečná podoba pracovního harmonogramu bude záviset na požadavcích Sekretariátu a bude určena vzájemnou dohodou mezi ním a vybraným dětským lékařem. Sekretariát může v rámci bodu XII zadávacích podmínek požádat o rozšíření služeb. Ročně půjde o poskytování služeb v průměrném množství 344 hodin v základu a 60 hodin přesčasů.
V případě své nepřítomnosti za sebe musí vybraný dětský lékař zajistit zastupujícího dětského lékaře. Počet dnů s náhradním lékařem nesmí v rámci období, na které se vztahuje objednávka (6 měsíců), přesáhnout dobu 20 hodin, vyjma případů, které povolil Sekretariát.
Tyto služby zahrnují:
1. zajištění preventivního lékařství v jeslích
— předběžné lékařské prohlídky při nástupu do jeslí,
— pravidelné preventivní lékařské prohlídky v 9, 18 a 30 měsících,
— samostatné lékařské konzultace v případě chronických onemocnění nebo vážnějších zdravotních problémů,
— kontrola bezpečnosti prostředí, ve kterém se děti pohybují, a jeho vlivu na zdraví dětí (prevence úrazů, teplota vzduchu v místnostech, prevence vzniku znečištění a výskytu alergenů, ...).
Průběžná kontrola hygieny zajišťované zdravotními sestrami:
— uplatňování lékařských opatření uvedených v nařízení jeslí Sekretariátu a v Průvodci hygienou (příloha č. V a VI zadávacích podmínek),
— ověřování lékařských protokolů (urgence. podmínky vyloučení, epidemie, meningitida, ...),
— ověřování obsahu dopisů určeným rodičům,
— případně ověřování složení stravy,
— ověřování případných, ze zdravotních důvodů zavedených, zvláštních stravovacích režimů dětí,
— ověřování zdravotnického vybavení, farmaceutických a pečujících přípravků, hygienických a čistících přípravků,
— lékařská zodpovědnost „krizové jednotky“, její provádění během otevírací doby jeslí i večer a o víkendu, v případě vážného nakažlivého onemocnění,
— zásah v případě podezření na týrání dítěte v rámci postupu uplatňovaného v jeslích,
— spolupráce s posudkovým lékařem Sekretariátu a lékařem se specializací na pracovní lékařství pracujícím v jeslích, v případě, že se u dítěte nebo člena personálu projeví onemocnění, které by mělo dopad na zdravotní stav dalších dětí nebo členů personálu.
2. další úkoly
— sestavování různých zpráv a oznámení potřebných při spolupráci s kompetentními odborníky (zdravotními sestrami, speciálními pedagogy-psychology atd.), především zevrubných zpráv v případě nehod nebo jakýchkoliv jiných dokumentů, se kterými musí být Sekretariát seznámen,
— lékařská oznámení vyžádaná Sekretariátem, mezi nimi případně oznámení vyhotovená společně se speciálními pedagogy nebo dalšími Sekretariátem zmocněným odborníky,
— detailní sestavování různých postupů a jejich zavádění do praxe.
3. lékařský dozor nad úkoly zdravotních sester
— provádění preventivního lékařství v jeslích na denní bázi,
— pravidelná kontrola případných zvláštních potřeb dětí trpících chronickými nebo jednorázovými onemocněními,
— pravidelná kontrola lékařských a administrativních záznamů o dětech a materiálů, za než jsou zodpovědné,
— sestavování zpráv a postupů.


12


smlouva může být prodloužena tichou dohodou až o 3 období, každé trvající 1 rok (maximální délka smlouvy: 48 měsíců).Lékaři se specializací na dětské lékařství.
Příslušné zákony, nařízení nebo administrativní ustanovení jsou uvedené v zadávacích podmínkách.
Právní základ: ministerský výnos ze dne 15.9.1979, kterým se stanoví zvláštní kritéria pro akreditaci odborných lékařů, odborného dohledu v případě stážistů a službu obsazování volných míst v oboru odborných dětských lékařů.


Běžně používaným jazykem v jeslích je francouzština, je tedy nutná znalost tohoto jazyka, která musí odpovídat alespoň úrovni C1 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) co se týče porozumění a dovedností mluveného a písemného projevu.
Požaduje se rovněž uspokojivá znalost angličtiny (alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) co se týče porozumění a dovedností mluveného a písemného projevu.
Dětský lékař je srozuměn a při výhonu své profese zohlední specifikum multikulturního prostředí a více jazyčný charakter evropských institucí, jejich personálu a dětí členů personálu.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brusel


Otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.


Popis podmínek nebo průběhu prodloužení smlouvy: smlouva může být prodloužena tichou dohodou až o 3 období, každé trvající 1 rok (maximální délka smlouvy: = 48 měsíců).


Tribunál
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Tribunál
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Rada Evropské unie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgieBrusel
Cílem této zakázky je uzavřít smlouvu o poskytování služeb dětského lékaře pro jesle při Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. Kapacita jeslí je přibližně 177 dětí ve věku 0 až 4 let.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Podmínky realizace zakázky

Běžně používaným jazykem v jeslích je francouzština, je tedy nutná znalost tohoto jazyka, která musí odpovídat alespoň úrovni C1 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) co se týče porozumění a dovedností mluveného a písemného projevu.

Požaduje se rovněž uspokojivá znalost angličtiny (alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) co se týče porozumění a dovedností mluveného a písemného projevu.

Dětský lékař je srozuměn a při výhonu své profese zohlední specifikum multikulturního prostředí a více jazyčný charakter evropských institucí, jejich personálu a dětí členů personálu.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Lékaři se specializací na dětské lékařství.

Příslušné zákony, nařízení nebo administrativní ustanovení jsou uvedené v zadávacích podmínkách.

Právní základ: ministerský výnos ze dne 15.9.1979, kterým se stanoví zvláštní kritéria pro akreditaci odborných lékařů, odborného dohledu v případě stážistů a službu obsazování volných míst v oboru odborných dětských lékařů.

Participation is reserved to a particular profession
ano

Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-05-04
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
12:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-05-14

11:00

Brusel

Otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Type of contest
Open

Doplňující informace

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Tribunál

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Popis podmínek nebo průběhu prodloužení smlouvy: smlouva může být prodloužena tichou dohodou až o 3 období, každé trvající 1 rok (maximální délka smlouvy: = 48 měsíců).

Orgán příslušný k přezkumu

Tribunál

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Rada Evropské unie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-03-23
Jde o opakovanou zakázku
ano

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgie, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Uzavření smlouvy o poskytování služeb dětského lékaře (dále jen „dětský lékař“) pro jesle při Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu (dále jen „Sekretariát"). Kapacita jeslí je přibližně 177 dětí ve věku 0 až 4 let.
Smlouva nabude platnosti dne 1.9.2018, přičemž její doba trvání bude 12 měsíců s možností prodloužení tichou dohodou o 3 období. Smlouva stanoví rozsah poskytovaných služeb na 8 hodin týdně, rozdělených do 2 dnů, které nejsou po sobě jdoucí, nejlépe od 8:00 do 12:00. Závěrečná podoba pracovního harmonogramu bude záviset na požadavcích Sekretariátu a bude určena vzájemnou dohodou mezi ním a vybraným dětským lékařem. Sekretariát může v rámci bodu XII zadávacích podmínek požádat o rozšíření služeb. Ročně půjde o poskytování služeb v průměrném množství 344 hodin v základu a 60 hodin přesčasů.
V případě své nepřítomnosti za sebe musí vybraný dětský lékař zajistit zastupujícího dětského lékaře. Počet dnů s náhradním lékařem nesmí v rámci období, na které se vztahuje objednávka (6 měsíců), přesáhnout dobu 20 hodin, vyjma případů, které povolil Sekretariát.
Tyto služby zahrnují:
1. zajištění preventivního lékařství v jeslích
— předběžné lékařské prohlídky při nástupu do jeslí,
— pravidelné preventivní lékařské prohlídky v 9, 18 a 30 měsících,
— samostatné lékařské konzultace v případě chronických onemocnění nebo vážnějších zdravotních problémů,
— kontrola bezpečnosti prostředí, ve kterém se děti pohybují, a jeho vlivu na zdraví dětí (prevence úrazů, teplota vzduchu v místnostech, prevence vzniku znečištění a výskytu alergenů, ...).
Průběžná kontrola hygieny zajišťované zdravotními sestrami:
— uplatňování lékařských opatření uvedených v nařízení jeslí Sekretariátu a v Průvodci hygienou (příloha č. V a VI zadávacích podmínek),
— ověřování lékařských protokolů (urgence. podmínky vyloučení, epidemie, meningitida, ...),
— ověřování obsahu dopisů určeným rodičům,
— případně ověřování složení stravy,
— ověřování případných, ze zdravotních důvodů zavedených, zvláštních stravovacích režimů dětí,
— ověřování zdravotnického vybavení, farmaceutických a pečujících přípravků, hygienických a čistících přípravků,
— lékařská zodpovědnost „krizové jednotky“, její provádění během otevírací doby jeslí i večer a o víkendu, v případě vážného nakažlivého onemocnění,
— zásah v případě podezření na týrání dítěte v rámci postupu uplatňovaného v jeslích,
— spolupráce s posudkovým lékařem Sekretariátu a lékařem se specializací na pracovní lékařství pracujícím v jeslích, v případě, že se u dítěte nebo člena personálu projeví onemocnění, které by mělo dopad na zdravotní stav dalších dětí nebo členů personálu.
2. další úkoly
— sestavování různých zpráv a oznámení potřebných při spolupráci s kompetentními odborníky (zdravotními sestrami, speciálními pedagogy-psychology atd.), především zevrubných zpráv v případě nehod nebo jakýchkoliv jiných dokumentů, se kterými musí být Sekretariát seznámen,
— lékařská oznámení vyžádaná Sekretariátem, mezi nimi případně oznámení vyhotovená společně se speciálními pedagogy nebo dalšími Sekretariátem zmocněným odborníky,
— detailní sestavování různých postupů a jejich zavádění do praxe.
3. lékařský dozor nad úkoly zdravotních sester
— provádění preventivního lékařství v jeslích na denní bázi,
— pravidelná kontrola případných zvláštních potřeb dětí trpících chronickými nebo jednorázovými onemocněními,
— pravidelná kontrola lékařských a administrativních záznamů o dětech a materiálů, za než jsou zodpovědné,
— sestavování zpráv a postupů.

Main site or place of performance

Brusel.

Description of renewals

smlouva může být prodloužena tichou dohodou až o 3 období, každé trvající 1 rok (maximální délka smlouvy: 48 měsíců).

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified