This tender in no longer available.

Tender description
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 - Dienstverlening van een kinderarts voor de crèche van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

UCA 17/045

Onderhavige opdracht beoogt het sluiten van een dienstenovereenkomst met een kinderarts ten behoeve van de crèche van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel, met een opvangcapaciteit van ongeveer 177 kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Brussel.


Sluiten van een dienstenovereenkomst met een kinderarts (hierna „de kinderarts” genoemd) ten behoeve van de crèche van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel (hierna „secretariaat” genoemd), met een opvangcapaciteit van ongeveer 177 kinderen tussen 0 en 4 jaar.
De opdracht treedt op 1.9.2018 in werking voor een looptijd van 12 maanden en kan driemaal stilzwijgend worden verlengd. De opdracht is gebaseerd op 8 uur dienstverlening per week, verdeeld over 2 niet-opeenvolgende dagen, bij voorkeur tussen 8:00 en 12:00. Het definitieve uurrooster moet worden overeengekomen op basis van de behoeften van het secretariaat, in onderlinge overeenstemming tussen deze laatste en de geselecteerde kinderarts. Er kunnen aanvullende diensten worden gevraagd door het secretariaat onder de voorwaarden vermeld in afdeling XII van het bestek. De dienst is goed voor een gemiddelde van 344 uur basisdienstverlening en 60 uur aanvullende dienstverlening per jaar.
De geselecteerde kinderarts moet in geval van afwezigheid voor vervanging door een andere kinderarts zorgen. Het aantal vervangingen mag niet meer bedragen dan 20 uur per periode die door de bestelbon wordt bestreken (6 maanden), behalve na uitdrukkelijke toestemming van het secretariaat.
De dienstverlening behelst:
1. toezicht op de preventieve geneeskunde in de crèche:
— medische bezoeken vóór toetreding tot de crèche;
— preventieve, periodieke medische raadplegingen na 9 maanden, 18 maanden en 30 maanden;
— specifieke raadplegingen die nodig zijn in geval van een chronische ziekte of concrete medische problemen;
— controle van de omgeving van de kinderen op het gebied van veiligheid en gezondheid (het voorkomen van letsels, de temperatuur in de kamers, het bestrijden van vervuilende stoffen, het voorkomen van allergieën, ...);
controle en follow-up van de coördinatie van de hygiëne die door de verpleegkundigen wordt gegarandeerd:
— toepassing van de medische bepalingen uit het SGR-reglement voor de crèche en uit de Gids voor hygiëne (bijlage V en VI van het bestek);
— validering van medische protocollen (noodgevallen, uitsluitingscriteria, epidemieën, meningitis, ...);
— validering van de inhoud van de brieven die aan de ouders zijn gericht;
— eventuele validering van de samenstelling van de menu's;
— validering van eventuele speciale voedingspatronen met het oog op de gezondheid van de kinderen;
— validering van medische uitrusting, farmaceutische en verzorgingsproducten, hygiëne- en reinigingsproducten;
— medische verantwoordelijkheid voor de „crisiscel” die bij een ernstige besmettelijke ziekte on werking treedt tijdens de openingsuren van de crèche maar ook 's avonds en in het weekend;
— interventie in het geval van verdenking van mishandeling, overeenkomstig de in de crèche toegepaste procedure;
— samenwerking met de controlegeneesheer van het secretariaat en met de arbeidsgeneesheer van de beheerder van de crèche, wanneer een ziekte van een kind of een personeelslid invloed dreigt te hebben op de gezondheidstoestand van andere kinderen of andere personeelsleden;
2. andere taken:
— opstelling van diverse verslagen en adviesverslagen, indien nodig in samenwerking met de bevoegde deskundigen (verpleegkundigen, psychopedagogen enz.) en een gedetailleerd verslag in geval van incidenten of feiten waarvan het secretariaat op de hoogte moet worden gesteld;
— medisch advies op verzoek van het secretariaat, eventueel gezamenlijk op te stellen met psychopedagogen of andere door het secretariaat gemachtigde deskundigen;
— gerichte opstelling en tenuitvoerlegging van diverse procedures;
3. medisch toezicht op de taken van de verpleegkundigen:
— dagelijkse toepassing van preventieve geneeskunde in de crèche;
— de follow-up van eventuele specifieke behoeften van kinderen die leiden aan een chronische of acute ziekte;
— medische en administratieve follow-up van de dossiers over de kinderen en de prestaties onder zijn verantwoordelijkheid;
— opstelling van verslagen en procedures.


12


3 mogelijke stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar (totale maximale looptijd van de opdracht: 48 maanden).geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde.
De toepasselijke wettelijke, regelgevende of bestuursrechtelijke bepalingen worden vermeld in het bestek.
Juridische basis: ministerieel besluit van 15.9.1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde.


Aangezien de meest gebruikte taal het Frans is, is een goede kennis van deze taal vereist. Deze kennis moet minstens overeenstemmen met niveau C1 (Europees Referentiekader voor talen) wat betreft begrijpen, mondelinge en schriftelijke expressie.
Een toereikende kennis van het Engels is noodzakelijk (minstens niveau B1 overeenkomstig het Europese Referentiekader voor talen) wat betreft begrijpen, mondelinge en schriftelijke expressie.
De kinderarts moet bij de uitoefening van zijn activiteiten rekening houden met het specifieke multiculturele en meertalige karakter van het personeel van de Europese instellingen en hun kinderen.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brussel.


de opening van de inschrijvingen kan op korte termijn worden uitgesteld wegens onvoorziene omstandigheden in de gebouwen van het secretariaat-generaal op de dag waarop de opening van de inschrijvingen initieel is gepland.


Beschrijving van verlengingen: 3 mogelijke stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar (totale maximale looptijd van de opdracht = 48 maanden).


Gerecht
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Gerecht
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Raad van de Europese Unie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgiëBrussel
Onderhavige opdracht beoogt het sluiten van een dienstenovereenkomst met een kinderarts ten behoeve van de crèche van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel, met een opvangcapaciteit van ongeveer 177 kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Aangezien de meest gebruikte taal het Frans is, is een goede kennis van deze taal vereist. Deze kennis moet minstens overeenstemmen met niveau C1 (Europees Referentiekader voor talen) wat betreft begrijpen, mondelinge en schriftelijke expressie.

Een toereikende kennis van het Engels is noodzakelijk (minstens niveau B1 overeenkomstig het Europese Referentiekader voor talen) wat betreft begrijpen, mondelinge en schriftelijke expressie.

De kinderarts moet bij de uitoefening van zijn activiteiten rekening houden met het specifieke multiculturele en meertalige karakter van het personeel van de Europese instellingen en hun kinderen.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde.

De toepasselijke wettelijke, regelgevende of bestuursrechtelijke bepalingen worden vermeld in het bestek.

Juridische basis: ministerieel besluit van 15.9.1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde.

Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
CS
Datum
2018-05-04
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-05-14

11:00

Brussel.

de opening van de inschrijvingen kan op korte termijn worden uitgesteld wegens onvoorziene omstandigheden in de gebouwen van het secretariaat-generaal op de dag waarop de opening van de inschrijvingen initieel is gepland.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Gerecht

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Beschrijving van verlengingen: 3 mogelijke stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar (totale maximale looptijd van de opdracht = 48 maanden).

Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van de Europese Unie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-23
Periodieke opdracht
ja

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Sluiten van een dienstenovereenkomst met een kinderarts (hierna „de kinderarts” genoemd) ten behoeve van de crèche van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel (hierna „secretariaat” genoemd), met een opvangcapaciteit van ongeveer 177 kinderen tussen 0 en 4 jaar.
De opdracht treedt op 1.9.2018 in werking voor een looptijd van 12 maanden en kan driemaal stilzwijgend worden verlengd. De opdracht is gebaseerd op 8 uur dienstverlening per week, verdeeld over 2 niet-opeenvolgende dagen, bij voorkeur tussen 8:00 en 12:00. Het definitieve uurrooster moet worden overeengekomen op basis van de behoeften van het secretariaat, in onderlinge overeenstemming tussen deze laatste en de geselecteerde kinderarts. Er kunnen aanvullende diensten worden gevraagd door het secretariaat onder de voorwaarden vermeld in afdeling XII van het bestek. De dienst is goed voor een gemiddelde van 344 uur basisdienstverlening en 60 uur aanvullende dienstverlening per jaar.
De geselecteerde kinderarts moet in geval van afwezigheid voor vervanging door een andere kinderarts zorgen. Het aantal vervangingen mag niet meer bedragen dan 20 uur per periode die door de bestelbon wordt bestreken (6 maanden), behalve na uitdrukkelijke toestemming van het secretariaat.
De dienstverlening behelst:
1. toezicht op de preventieve geneeskunde in de crèche:
— medische bezoeken vóór toetreding tot de crèche;
— preventieve, periodieke medische raadplegingen na 9 maanden, 18 maanden en 30 maanden;
— specifieke raadplegingen die nodig zijn in geval van een chronische ziekte of concrete medische problemen;
— controle van de omgeving van de kinderen op het gebied van veiligheid en gezondheid (het voorkomen van letsels, de temperatuur in de kamers, het bestrijden van vervuilende stoffen, het voorkomen van allergieën, ...);
controle en follow-up van de coördinatie van de hygiëne die door de verpleegkundigen wordt gegarandeerd:
— toepassing van de medische bepalingen uit het SGR-reglement voor de crèche en uit de Gids voor hygiëne (bijlage V en VI van het bestek);
— validering van medische protocollen (noodgevallen, uitsluitingscriteria, epidemieën, meningitis, ...);
— validering van de inhoud van de brieven die aan de ouders zijn gericht;
— eventuele validering van de samenstelling van de menu's;
— validering van eventuele speciale voedingspatronen met het oog op de gezondheid van de kinderen;
— validering van medische uitrusting, farmaceutische en verzorgingsproducten, hygiëne- en reinigingsproducten;
— medische verantwoordelijkheid voor de „crisiscel” die bij een ernstige besmettelijke ziekte on werking treedt tijdens de openingsuren van de crèche maar ook 's avonds en in het weekend;
— interventie in het geval van verdenking van mishandeling, overeenkomstig de in de crèche toegepaste procedure;
— samenwerking met de controlegeneesheer van het secretariaat en met de arbeidsgeneesheer van de beheerder van de crèche, wanneer een ziekte van een kind of een personeelslid invloed dreigt te hebben op de gezondheidstoestand van andere kinderen of andere personeelsleden;
2. andere taken:
— opstelling van diverse verslagen en adviesverslagen, indien nodig in samenwerking met de bevoegde deskundigen (verpleegkundigen, psychopedagogen enz.) en een gedetailleerd verslag in geval van incidenten of feiten waarvan het secretariaat op de hoogte moet worden gesteld;
— medisch advies op verzoek van het secretariaat, eventueel gezamenlijk op te stellen met psychopedagogen of andere door het secretariaat gemachtigde deskundigen;
— gerichte opstelling en tenuitvoerlegging van diverse procedures;
3. medisch toezicht op de taken van de verpleegkundigen:
— dagelijkse toepassing van preventieve geneeskunde in de crèche;
— de follow-up van eventuele specifieke behoeften van kinderen die leiden aan een chronische of acute ziekte;
— medische en administratieve follow-up van de dossiers over de kinderen en de prestaties onder zijn verantwoordelijkheid;
— opstelling van verslagen en procedures.

Main site or place of performance

Brussel.

Description of renewals

3 mogelijke stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar (totale maximale looptijd van de opdracht: 48 maanden).

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone