This tender in no longer available.

Tender description
Rada Európskej únie, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 pediater pre jasle pri Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie

UCA 17/045

Predmetom tohto obstarávania je uzavretie zmluvy na zamestnanie pediatra pre jasle pri Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli, ktoré majú kapacitu približne 177 detí od 0 do 4 rokov.

Brusel.


Uzavretie zmluvy na zamestnanie pediatra pre jasle pri Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli (ďalej len „Sekretariát“). Jasle majú kapacitu približne 177 detí od 0 do 4 rokov.
Zmluva nadobudne platnosť 1.9.2018, bude platná 12 mesiacov a môže byť 3-krát predĺžená na základe tichej dohody. Predmetom zmluvy bude poskytovanie služieb: 8 hodín týždenne, rozdelených na 2 dni, ktoré za sebou nenasledujú, najlepšie od 8:00 do 12:00. Konečný pracovný harmonogram bude závisieť od požiadaviek Sekretariátu a bude stanovený na základe vzájomnej dohody medzi Sekretariátom a vybraným pediatrom. Sekretariát si bude môcť, podľa bodu XII súťažných podkladov, vyžiadať doplnkové služby. Poskytovanie služieb predstavuje ročne priemerne 344 hodín základných služieb a 60 hodín doplnkových služieb.
Vybraný pediater je v prípade neprítomnosti povinný zabezpečiť zastupovanie iným pediatrom. Zastupovanie nesmie prekročiť 20 hodín za obdobie obsiahnuté v objednávke (6 mesiacov), s výnimkou povolenia zo strany Sekretariátu.
Služby zahŕňajú:
1. dohľad nad preventívnou medicínou v jasliach
— lekárske návštevy pred vstupom do jaslí,
— pravidelné preventívne lekárske prehliadky vo veku 9, 18 a 30 mesiacov,
— osobitné prehliadky v prípade chronického ochorenia alebo preukázaných zdravotných problémov,
— overenie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti prostredia detí (prevencia poranenia, teplota v miestnostiach, regulácia znečistenia, prevencia alergii,...).
Kontrola a monitorovanie koordinácie hygienických aspektov zabezpečovanej opatrovateľským personálom:
— uplatňovanie ustanovení poskytovania zdravotníckych služieb nariadenia Generálneho sekretariátu rady jaslí a „Hygienickej príručky pre jasle“ (Príloha V a VI súťažných podkladov),
— schvaľovanie lekárskych protokolov (pohotovosť, kritéria uzatvorenia, epidémia, meningitída, ...),
— schvaľovanie obsahu listov určených rodičom,
— prípadné schvaľovanie zloženia jedálneho lístka,
— schvaľovanie prípadného osobitého zloženia stravy z dôvodov zdravia detí,
— schvaľovanie lekárskeho vybavenia, farmaceutických výrobkov a výrobkov určených na ošetrenie, hygienických a čistiacich výrobkov,
— lekárska zodpovednosť za „krízovú jednotku“ v prípade vážneho nákazlivého ochorenia počas otváracích hodín jaslí, ako aj večer a cez víkendy,
— zásah v prípade podozrenia na zlé zaobchádzanie v rámci postupu dodržiavaného v jasliach,
— v prípade, že existuje riziko dopadu ochorenia dieťaťa alebo člena personálu na zdravie ostatných detí alebo členov personálu, spolupráca s lekárom Sekretariátu a pracovným lekárom manažéra jaslí.
2. ďalšie úlohy
— podávanie rôznych správ a odporúčaní, v prípade potreby v spolupráci so spôsobilými odborníkmi (opatrovateľský personál, pedagogickí psychológovia atď.), vrátane podrobnej správy o incidentoch a akýchkoľvek ďalších prípadoch, ktoré musia byť oznámené Sekretariátu,
— lekárske odporúčania na vyžiadanie Sekretariátu, prípadne vytváranie odporúčaní spolu s pedagogickými psychológmi a ďalšími odborníkmi poverenými Sekretariátom,
— príležitostné vypracovanie rôznych postupov a ich zavedenie do praxe.
3. zdravotnícky dohľad nad úlohami opatrovateľského personálu
— každodenné uplatňovanie preventívnej medicíny v jasliach,
— monitorovanie prípadných osobitných potrieb detí trpiacich chronickými alebo špecifickými chorobami,
— zodpovednosť za zdravotné a administratívne monitorovanie záznamov týkajúcich sa detí a ich zodpovednosti,
— vypracovanie správ a postupov.


12


Sú možné 3 obnovenia na základe tichého súhlasu, v každom prípade na 1 rok (maximálna celková dĺžka trvania zmluvy: 48 mesiacov).Lekár so špecializáciou v odbore pediatria.
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne ustanovenie obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Právny základ: Ministerská vyhláška z 15.9.1979, ktorá stanovuje osobitné kritériá pre akreditáciu odborných lekárov, vedúcich odborných stáží a služieb umiestňovania pre oblasť pediatrie.


Vzhľadom na to, že bežne používaným pracovným jazykom je francúzština, požaduje sa ovládanie tohto jazyka na úrovni zodpovedajúcej aspoň úrovni C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky), čo sa týka porozumenia a ústneho a písomného prejavu.
Požaduje sa uspokojivá znalosť angličtiny (aspoň na úrovni B1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky), čo sa týka porozumenia, ústneho a písomného prejavu.
Pediater musí pri vykonávaní svojej činnosti zohľadniť osobitnú multikultúrnu a viacjazyčnú povahu zamestnancov európskych inštitúcii a ich detí.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Brusel


Otváranie ponúk sa môže na poslednú chvíľu odložiť v dôsledku neplánovaných udalostí, ktoré sa vyskytnú v budovách Generálneho sekretariátu v deň, na ktorý bolo pôvodne naplánované otváranie ponúk.


Opis predĺžení: Sú možné 3 obnovenia na základe tichého súhlasu, v každom prípade na 1 rok (maximálna celková dĺžka trvania zmluvy = 48 mesiacov).


Všeobecný súd
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Všeobecný súd
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Rada Európskej únie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

BelgickoBrusel
Predmetom tohto obstarávania je uzavretie zmluvy na zamestnanie pediatra pre jasle pri Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli, ktoré majú kapacitu približne 177 detí od 0 do 4 rokov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Podmienky vykonania zákazky

Vzhľadom na to, že bežne používaným pracovným jazykom je francúzština, požaduje sa ovládanie tohto jazyka na úrovni zodpovedajúcej aspoň úrovni C1 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky), čo sa týka porozumenia a ústneho a písomného prejavu.

Požaduje sa uspokojivá znalosť angličtiny (aspoň na úrovni B1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky), čo sa týka porozumenia, ústneho a písomného prejavu.

Pediater musí pri vykonávaní svojej činnosti zohľadniť osobitnú multikultúrnu a viacjazyčnú povahu zamestnancov európskych inštitúcii a ich detí.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Lekár so špecializáciou v odbore pediatria.

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne ustanovenie obsiahnuté v súťažných podkladoch.

Právny základ: Ministerská vyhláška z 15.9.1979, ktorá stanovuje osobitné kritériá pre akreditáciu odborných lekárov, vedúcich odborných stáží a služieb umiestňovania pre oblasť pediatrie.

Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu
áno

Postup

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS
Dátum
2018-05-04
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Miestny čas
12:00
Podmienky na otváranie ponúk

2018-05-14

11:00

Brusel

Otváranie ponúk sa môže na poslednú chvíľu odložiť v dôsledku neplánovaných udalostí, ktoré sa vyskytnú v budovách Generálneho sekretariátu v deň, na ktorý bolo pôvodne naplánované otváranie ponúk.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za mediáciu

Všeobecný súd

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Opis predĺžení: Sú možné 3 obnovenia na základe tichého súhlasu, v každom prípade na 1 rok (maximálna celková dĺžka trvania zmluvy = 48 mesiacov).

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Rada Európskej únie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-03-23
Toto obstarávanie sa bude opakovať
áno

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgicko, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Uzavretie zmluvy na zamestnanie pediatra pre jasle pri Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli (ďalej len „Sekretariát“). Jasle majú kapacitu približne 177 detí od 0 do 4 rokov.
Zmluva nadobudne platnosť 1.9.2018, bude platná 12 mesiacov a môže byť 3-krát predĺžená na základe tichej dohody. Predmetom zmluvy bude poskytovanie služieb: 8 hodín týždenne, rozdelených na 2 dni, ktoré za sebou nenasledujú, najlepšie od 8:00 do 12:00. Konečný pracovný harmonogram bude závisieť od požiadaviek Sekretariátu a bude stanovený na základe vzájomnej dohody medzi Sekretariátom a vybraným pediatrom. Sekretariát si bude môcť, podľa bodu XII súťažných podkladov, vyžiadať doplnkové služby. Poskytovanie služieb predstavuje ročne priemerne 344 hodín základných služieb a 60 hodín doplnkových služieb.
Vybraný pediater je v prípade neprítomnosti povinný zabezpečiť zastupovanie iným pediatrom. Zastupovanie nesmie prekročiť 20 hodín za obdobie obsiahnuté v objednávke (6 mesiacov), s výnimkou povolenia zo strany Sekretariátu.
Služby zahŕňajú:
1. dohľad nad preventívnou medicínou v jasliach
— lekárske návštevy pred vstupom do jaslí,
— pravidelné preventívne lekárske prehliadky vo veku 9, 18 a 30 mesiacov,
— osobitné prehliadky v prípade chronického ochorenia alebo preukázaných zdravotných problémov,
— overenie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti prostredia detí (prevencia poranenia, teplota v miestnostiach, regulácia znečistenia, prevencia alergii,...).
Kontrola a monitorovanie koordinácie hygienických aspektov zabezpečovanej opatrovateľským personálom:
— uplatňovanie ustanovení poskytovania zdravotníckych služieb nariadenia Generálneho sekretariátu rady jaslí a „Hygienickej príručky pre jasle“ (Príloha V a VI súťažných podkladov),
— schvaľovanie lekárskych protokolov (pohotovosť, kritéria uzatvorenia, epidémia, meningitída, ...),
— schvaľovanie obsahu listov určených rodičom,
— prípadné schvaľovanie zloženia jedálneho lístka,
— schvaľovanie prípadného osobitého zloženia stravy z dôvodov zdravia detí,
— schvaľovanie lekárskeho vybavenia, farmaceutických výrobkov a výrobkov určených na ošetrenie, hygienických a čistiacich výrobkov,
— lekárska zodpovednosť za „krízovú jednotku“ v prípade vážneho nákazlivého ochorenia počas otváracích hodín jaslí, ako aj večer a cez víkendy,
— zásah v prípade podozrenia na zlé zaobchádzanie v rámci postupu dodržiavaného v jasliach,
— v prípade, že existuje riziko dopadu ochorenia dieťaťa alebo člena personálu na zdravie ostatných detí alebo členov personálu, spolupráca s lekárom Sekretariátu a pracovným lekárom manažéra jaslí.
2. ďalšie úlohy
— podávanie rôznych správ a odporúčaní, v prípade potreby v spolupráci so spôsobilými odborníkmi (opatrovateľský personál, pedagogickí psychológovia atď.), vrátane podrobnej správy o incidentoch a akýchkoľvek ďalších prípadoch, ktoré musia byť oznámené Sekretariátu,
— lekárske odporúčania na vyžiadanie Sekretariátu, prípadne vytváranie odporúčaní spolu s pedagogickými psychológmi a ďalšími odborníkmi poverenými Sekretariátom,
— príležitostné vypracovanie rôznych postupov a ich zavedenie do praxe.
3. zdravotnícky dohľad nad úlohami opatrovateľského personálu
— každodenné uplatňovanie preventívnej medicíny v jasliach,
— monitorovanie prípadných osobitných potrieb detí trpiacich chronickými alebo špecifickými chorobami,
— zodpovednosť za zdravotné a administratívne monitorovanie záznamov týkajúcich sa detí a ich zodpovednosti,
— vypracovanie správ a postupov.

Main site or place of performance

Brusel.

Description of renewals

Sú možné 3 obnovenia na základe tichého súhlasu, v každom prípade na 1 rok (maximálna celková dĺžka trvania zmluvy: 48 mesiacov).

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified