This tender in no longer available.

Tender description
Съвет на Европейския съюз, secrétariat général
Rue de la Loi, 175
Bruxelles
1048

Le secrétariat général du conseil de l'Union européenne
+32 22818062
[email protected]
+32 22800262

http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement


https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3421UCA 17/45 педиатър за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз

UCA 17/045

Тази поръчка има за цел сключването на договор за наемане на педиатър за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел с капацитет за прием на около 177 деца на възраст от 0 до 4 години.

Брюксел.


Изготвяне на договор за наемане на педиатър (оттук нататък наричан „педиатър“) за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел (оттук нататък наричан „секретариатът“), с капацитет за прием на около 177 деца на възраст от 0 до 4 години.
Договорът ще започне на 1.9.2018 г. и ще бъде с продължителност от 12 месеца, подновим с мълчаливо съгласие 3 пъти. Договорът е за 8 часа услуги седмично, разпределени в продължение на 2 непоследователни дни, за предпочитане от 8:00 до 12:00 часа. Окончателният работен график ще зависи от изискванията на секретариата и ще бъде решен чрез взаимно съгласие между последния и избрания педиатър. Секретариатът може да поискани допълнителни услуги в съответствие с точка XII от тръжните спецификации. Предоставянето на услуга ще представлява средно 344 часа годишно на базовите услуги и 60 часа допълнителни услуги.
Избраният педиатър трябва да осигури друг лекар педиатър, който да го замества в случай на отсъствие. Заместванията не трябва да надхвърлят 20 часа за периода на поръчката ( 6 месеца), освен с изричното разрешение на секретариата.
Услугите включват:
1. превантивно медицинско наблюдение в детската ясла
— предварителни медицински прегледи при постъпване в яслата,
— периодични превантивни медицински консултации на 9 месеца, на 18 месеца и на 30 месеца,
— специфични медицински консултации, необходими в случай на хронично заболяване или установени медицински проблеми,
— проверка на средата, заобикаляща децата, по отношение на безопасността и здравето (предотвратяване на наранявания, стайна температура, борба със замърсители, предотвратяване на алергии …).
Контрол и проследяване на координирането на аспектите за хигиената осигурена от медицинските сестри:
— прилагане на разпоредбите от правилата за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета и на „Ръководство за хигиена“ ( приложения V и VI от тръжните спецификации),
— валидиране на медицински протоколи (извънредни ситуации, критерии за евикция, епидемия, менингит, ...),
— валидиране на съдържанието на писмата, предназначени за родителите,
— евентуално валидиране на състава на менюто,
— валидиране на евентуалните специални хранителни режими по здравословни причини за децата,
— валидиране на медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лична грижа, хигиенни и почистващи продукти,
— медицинска отговорност относно въвеждането на „ кризисно звено“ в случай на тежко инфекциозно заболяване по време на работното време на детската ясла, вечер или през почивните дни,
— намеса в случай на съмнение за малтретиране, в рамките на приложимите процедури в детската ясла,
— сътрудничество с медицинския консултант на секретариата и с лекаря по трудова медицина, в случай на заболяване на дете или член на персонала, което може да има отражение върху здравословното състояние на останалите деца или членове на персонала.
2. други задачи
— изготвяне на различни доклади и становища, ако е необходимо в сътрудничество с компетентните специалисти (медицински сестри, психолози и др.), включително подробен доклад в случай на инцидент или друго събитие, за което трябва да бъде уведомен секретариата,
— изготвяне на медицински становища по искане на секретариата, евентуално включващи изготвянето на съвместни становища с психолози или други специалисти, упълномощени от секретариата,
— своевременното изготвяне на различни процедури и тяхното изпълнение.
3. медицинско наблюдение на задачите на медицинските сестри
— ежедневното прилагане на превантивна медицина в детската ясла,
— мониторинг на евентуалните специфични нужди на деца с хронични или други заболявания,
— медицински и административен мониторинг на картоните, включващ децата и услугите, които са под негова отговорност,
— изготвянето на доклади и процедури.


12


Възможни са 3 подновявания с мълчаливо съгласие, с продължителност от 1 година всяка (максимална продължителност на поръчката: 48 месеца).Лекари, специализирани в педиатрията.
Приложимите законови, подзаконови и административни разпоредби са изложени в тръжните спецификации.
Правна основа: Министерско постановление от 15.9.1979 г., за определяне на специалните критерии за акредитирането на лекари специалисти, ръководители на стажове и услуги за стаж за специалността педиатрия.


Тъй като френският е обичайният използван работен език, се изисква добро владеене на френски език; което съответства на ниво C1 от общата европейска референтна рамка за езиците относно разбиране и говорими и писмени умения.
Изискват се задоволителни познания по английски език (поне на ниво B1 в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците) относно разбиране и говорими и писмени умения.
При упражняването на своята дейност, педиатърът трябва да вземе под внимание мултикултурната и многоезична специфичност на персонала на европейските институции и техните деца.
2018-05-04
12:00


6

2018-05-14
11:00

Брюксел


Отварянето на офертите може да бъде отложено, с кратко предизвестие, поради непредвидени събития, възникващи в сградите на Генералния секретариат в деня, в който първоначално е планирано заседанието по отваряне на офертите.


Описание на подновяванията: Възможни са 3 подновявания с мълчаливо съгласие, с продължителност от 1 година всяка (максимална продължителност на поръчката = 48 месеца).


Общ съд
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Общ съд
Rue du fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925

+352 4303-1
[email protected]
+352 4303-2100
http://curia.europa.eu


Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Rue de la Loi 175
Bruxelles
1048

+32 22818062
[email protected]
+32 22810262
https://tendering.consilium.europa.eu

2018-03-23

БeлгияБрюксел
Тази поръчка има за цел сключването на договор за наемане на педиатър за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел с капацитет за прием на около 177 деца на възраст от 0 до 4 години.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Условия за изпълнение на поръчката

Тъй като френският е обичайният използван работен език, се изисква добро владеене на френски език; което съответства на ниво C1 от общата европейска референтна рамка за езиците относно разбиране и говорими и писмени умения.

Изискват се задоволителни познания по английски език (поне на ниво B1 в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците) относно разбиране и говорими и писмени умения.

При упражняването на своята дейност, педиатърът трябва да вземе под внимание мултикултурната и многоезична специфичност на персонала на европейските институции и техните деца.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Лекари, специализирани в педиатрията.

Приложимите законови, подзаконови и административни разпоредби са изложени в тръжните спецификации.

Правна основа: Министерско постановление от 15.9.1979 г., за определяне на специалните критерии за акредитирането на лекари специалисти, ръководители на стажове и услуги за стаж за специалността педиатрия.

Участието е ограничено до определена професия
да

Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
CS
Дата
2018-05-04
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Местно време
12:00
Условия за отваряне на офертите

2018-05-14

11:00

Брюксел

Отварянето на офертите може да бъде отложено, с кратко предизвестие, поради непредвидени събития, възникващи в сградите на Генералния секретариат в деня, в който първоначално е планирано заседанието по отваряне на офертите.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Общ съд

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published

Описание на подновяванията: Възможни са 3 подновявания с мълчаливо съгласие, с продължителност от 1 година всяка (максимална продължителност на поръчката = 48 месеца).

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)

Rue de la Loi 175

Bruxelles

1048

+32 22818062

[email protected]

+32 22810262

https://tendering.consilium.europa.eu

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-03-23
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да

Bidding information

Bidding deadline

4 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Изготвяне на договор за наемане на педиатър (оттук нататък наричан „педиатър“) за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел (оттук нататък наричан „секретариатът“), с капацитет за прием на около 177 деца на възраст от 0 до 4 години.
Договорът ще започне на 1.9.2018 г. и ще бъде с продължителност от 12 месеца, подновим с мълчаливо съгласие 3 пъти. Договорът е за 8 часа услуги седмично, разпределени в продължение на 2 непоследователни дни, за предпочитане от 8:00 до 12:00 часа. Окончателният работен график ще зависи от изискванията на секретариата и ще бъде решен чрез взаимно съгласие между последния и избрания педиатър. Секретариатът може да поискани допълнителни услуги в съответствие с точка XII от тръжните спецификации. Предоставянето на услуга ще представлява средно 344 часа годишно на базовите услуги и 60 часа допълнителни услуги.
Избраният педиатър трябва да осигури друг лекар педиатър, който да го замества в случай на отсъствие. Заместванията не трябва да надхвърлят 20 часа за периода на поръчката ( 6 месеца), освен с изричното разрешение на секретариата.
Услугите включват:
1. превантивно медицинско наблюдение в детската ясла
— предварителни медицински прегледи при постъпване в яслата,
— периодични превантивни медицински консултации на 9 месеца, на 18 месеца и на 30 месеца,
— специфични медицински консултации, необходими в случай на хронично заболяване или установени медицински проблеми,
— проверка на средата, заобикаляща децата, по отношение на безопасността и здравето (предотвратяване на наранявания, стайна температура, борба със замърсители, предотвратяване на алергии …).
Контрол и проследяване на координирането на аспектите за хигиената осигурена от медицинските сестри:
— прилагане на разпоредбите от правилата за детската ясла на Генералния секретариат на Съвета и на „Ръководство за хигиена“ ( приложения V и VI от тръжните спецификации),
— валидиране на медицински протоколи (извънредни ситуации, критерии за евикция, епидемия, менингит, ...),
— валидиране на съдържанието на писмата, предназначени за родителите,
— евентуално валидиране на състава на менюто,
— валидиране на евентуалните специални хранителни режими по здравословни причини за децата,
— валидиране на медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лична грижа, хигиенни и почистващи продукти,
— медицинска отговорност относно въвеждането на „ кризисно звено“ в случай на тежко инфекциозно заболяване по време на работното време на детската ясла, вечер или през почивните дни,
— намеса в случай на съмнение за малтретиране, в рамките на приложимите процедури в детската ясла,
— сътрудничество с медицинския консултант на секретариата и с лекаря по трудова медицина, в случай на заболяване на дете или член на персонала, което може да има отражение върху здравословното състояние на останалите деца или членове на персонала.
2. други задачи
— изготвяне на различни доклади и становища, ако е необходимо в сътрудничество с компетентните специалисти (медицински сестри, психолози и др.), включително подробен доклад в случай на инцидент или друго събитие, за което трябва да бъде уведомен секретариата,
— изготвяне на медицински становища по искане на секретариата, евентуално включващи изготвянето на съвместни становища с психолози или други специалисти, упълномощени от секретариата,
— своевременното изготвяне на различни процедури и тяхното изпълнение.
3. медицинско наблюдение на задачите на медицинските сестри
— ежедневното прилагане на превантивна медицина в детската ясла,
— мониторинг на евентуалните специфични нужди на деца с хронични или други заболявания,
— медицински и административен мониторинг на картоните, включващ децата и услугите, които са под негова отговорност,
— изготвянето на доклади и процедури.

Main site or place of performance

Брюксел.

Description of renewals

Възможни са 3 подновявания с мълчаливо съгласие, с продължителност от 1 година всяка (максимална продължителност на поръчката: 48 месеца).

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified