This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř.

Konkrétně se jedná o:

— správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro odstranění poruchy, odstranění následků škod a vandalismu, odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách, spolupráce při umísťování reklam,

— provádění oprav,

— technickou činnost – zpracování návrhů a opatření Správcem VO, zastupování vlastníka zařízení VO vůči třetím osobám,

— obnovu a modernizaci zařízení VO – zpracování koncepce a modernizace zařízení VO.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ. Dodavatel předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

c) doklad o „Oprávnění k činnosti - k montáži, opravám a revizím elektrických zařízení VO“ dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, vydaný Technickou inspekcí České republiky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů

Alespoň dva zaměstnanci dodavatele, odpovědní za poskytování služby, mají odbornou způsobilost v elektrotechnice dle Vyhlášky č. 50/1978, minimálně § 6.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

— osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-04-20
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
11:00
Nabídka musí být platná do
2018-06-30
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-04-20

11:00

Město Jaroměř, podatelna Městského úřadu Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-03-12
Jde o opakovanou zakázku
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 50232100

Bidding information

Bidding deadline

20 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 9.0 million

Locations

Česká republika, Jaroměř

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 9.0 million

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř.

Konkrétně se jedná o:

— správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro odstranění poruchy, odstranění následků škod a vandalismu, odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách, spolupráce při umísťování reklam,

— provádění oprav,

— technickou činnost – zpracování návrhů a opatření Správcem VO, zastupování vlastníka zařízení VO vůči třetím osobám,

— obnovu a modernizaci zařízení VO – zpracování koncepce a modernizace zařízení VO.

Start

2018-07-01

Main site or place of performance

Celé území města Jaroměř.

End

2023-06-30

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro