This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele (v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace a nabídky dodavatele), a to na dobu neurčitou.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Významná zakázka musí být podobného charakteru jako typ specifikovaný v technických specifikacích této veřejné zakázky (úklidové služby), v hodnotě minimálně 6 000.000 CZK bez DPH u každé z 3 požadovaných zakázek. Dodavatel uvedené prokáže certifikátem ISO9001 a ISO14001 v oblasti úklidových služeb či obdobným certifikátem. Prokazují systém managementu jakosti a systém ochrany životního prostředí. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Viz výše.
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: podle § 79 odst. 2 písm- b) ZZVZ seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Podle § 80 ZZVZ se požaduje prokázat systém norem zajišťující jakost a ochranu životního prostředí. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Seznam a stručný popis podmínek
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ způsobem uvedeným v § 75 ZZVZ a požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění na volnou živnost).
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Podle § 78 ZZVZ zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval úrovně 18 000 000 CZK, a to za každé ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Uvedené dodavatel prokáže čestným prohlášením a účetními dokumenty (účetními závěrkami).

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-09-03

13:00

Sídlo zadavatele

Na otevírání může být přítomen jeden zástupce dodavatele vždy s plnou mocí či zmocněním jednat za toho kterého dodavatele. Totožnost zástupce bude ověřena dle platného průkazu.

Místní čas
13:00
Datum
2018-09-03
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-07-18
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 10.6 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 10.6 million

Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele (v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace), a to na dobu neurčitou. Více informací je obsaženo v zadávací dokumentaci.

Award criteria

Kvalita poskytování úklidových služeb

30

70

Additional information

Zakázka je předpokládána s dobou trvání na dobu neurčitou, výše je uvedena číselná hodnota 48 měsíců jako doba pro stanovení předpokládané hodnoty.

Main site or place of performance

Sídlo zadavatele, Praha

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Portugal : Lisbon - A Functional Study Developing a Risk-Based Assessment Tool for MASS (RBAT MASS)

Portugal

Value: 1.2 million Euro

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified