Tender description

Предметът на обществената поръчка е доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия, описани в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за медицински изделия от техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за медицински изделия от техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2018/S 065-144252
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures

Решение за класиране VII-4-29/6.7.2018 г.

Крайният срок за подаване на жалби е 17.7.2018 г.

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 33141770

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 5,482

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Режещи инструменти

Value

BGN 5,482

Режещи инструменти

Доставка на режещи инструменти — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Main site or place of performance

ул. „Козяк“ № 1

SIMILAR TENDERS

Norway : Tromsø - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Brumunddal - Alarm-monitoring services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Pharmacy services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Antineoplastic agents

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 174,000 Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Hair preparations and articles

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified