Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na Blok Operacyjny. Zamówienie składa się z 3 części tzw. Pakietów:

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 121-275267
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587803

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 4 800,00 PLN Dla Pakietu nr 2 – 28 800,00 PLN, Dla Pakietu nr 3 – 21 600,00 PLN

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem:

ZP-2200-26/18 DOSTAWA SPRZĘTU NA BLOK OPERACYJNY

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, POLSKA. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Część A – Oświadczenia i dokumenty wymagane:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ. [uwaga: Zamawiający udostępnia wersję JEDZ w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę oraz w formacie pdf (podgląd wersji xml). Instrukcję pobierania JEDZ w formacie xml.

6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

6.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Main CPV code 33172000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.8 million

Locations

Polska, Sosnowiec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Wózek zabiegowy 3 szt.

Wózki do transportu pacjenta 4 szt.

Stolik do instrumentowania 6 szt.

Wózek reanimacyjny 1 szt.

Łóżko pacjenta dedykowane na salę wybudzeń 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Stół operacyjny ortopedyczny 2 szt.

Diatermia chirurgiczna 1 szt.

Diatermia z funkcją waporyzatora 1 szt.

Kardiomonitor transportowy 2 szt

Kardiomonitor 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

1 Ssak elektryczny operacyjny 5 szt.

2 Aparat do znieczulania 1 szt.

3 Pompy infuzyjne 6 szt.

4 Cieplarka do podgrzewania płynów 300 L 1 szt.

5 Cieplarka do podgrzewania płynów 150 L 1 szt.

6 Podgrzewacz płynów 2 szt.

7 Zasilacz opasek uciskowych 1 szt.

8 Piła do amputacji kości dużych 1 szt.

9 Sprzęt do zabiegów urologicznych * 1 zestaw

10 Negatoskopy cyfrowe ** 2 szt.

10.1 Instalacja /montaż negatoskopów Kompl.

11 Defibrylator z możliwością kardiowersji 1 szt.

12 Respirator 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified