Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na Blok Operacyjny. Zamówienie składa się z 3 części tzw. Pakietów:

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 121-275267
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 4 800,00 PLN Dla Pakietu nr 2 – 28 800,00 PLN, Dla Pakietu nr 3 – 21 600,00 PLN

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem:

ZP-2200-26/18 DOSTAWA SPRZĘTU NA BLOK OPERACYJNY

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, POLSKA. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Część A – Oświadczenia i dokumenty wymagane:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ. [uwaga: Zamawiający udostępnia wersję JEDZ w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę oraz w formacie pdf (podgląd wersji xml). Instrukcję pobierania JEDZ w formacie xml.

6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

6.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Main CPV code 33172000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

25 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.8 million

Locations

Polska, Sosnowiec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 – dostawa wózków, stolików, łóżek na salę wybudzeń,

Wózek zabiegowy 3 szt.

Wózki do transportu pacjenta 4 szt.

Stolik do instrumentowania 6 szt.

Wózek reanimacyjny 1 szt.

Łóżko pacjenta dedykowane na salę wybudzeń 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 - dostawa stołów operacyjnych, diatermii, kardiomonitorów,

Stół operacyjny ortopedyczny 2 szt.

Diatermia chirurgiczna 1 szt.

Diatermia z funkcją waporyzatora 1 szt.

Kardiomonitor transportowy 2 szt

Kardiomonitor 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 3 – dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora.

1 Ssak elektryczny operacyjny 5 szt.

2 Aparat do znieczulania 1 szt.

3 Pompy infuzyjne 6 szt.

4 Cieplarka do podgrzewania płynów 300 L 1 szt.

5 Cieplarka do podgrzewania płynów 150 L 1 szt.

6 Podgrzewacz płynów 2 szt.

7 Zasilacz opasek uciskowych 1 szt.

8 Piła do amputacji kości dużych 1 szt.

9 Sprzęt do zabiegów urologicznych * 1 zestaw

10 Negatoskopy cyfrowe ** 2 szt.

10.1 Instalacja /montaż negatoskopów Kompl.

11 Defibrylator z możliwością kardiowersji 1 szt.

12 Respirator 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 oraz 3.1.1, 3.2.1 i 3.3.1 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

Additional information

Warunki realizacji - zgodnie z SIWZ

Main site or place of performance

Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

Award criteria

Parametry techniczne

10.00

90.00

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Ophthalmology equipment

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belarus : Grodno - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Belarus

Value: Not specified

Malta : Floriana - Psychoanaleptics

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified