This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Mechatroniki i Inspekcji Cieplnej Pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja (stacja lutownicza, stacja lutownicza na gorące powietrze).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z przepisem art. 144 u Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ oraz wskazany w pkt 2.1 rozdz. XVI SIWZ.

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz (dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp tj:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób złożenia JEDZ Zamawiający określił w rozdziale VI A SIWZ.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 uPzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Cd wymaganych oświadczeń i dokumentów:

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6. Forma dokumentów:

6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić JEDZ (wraz z ofertą) oraz dokumenty wystawione na niego wymienione w ppkt 3.1-3.7 powyżej.Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona zgodnie z rozdz. VII SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd wymaganych oświadczeń i dokumentów:

3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności

3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716)

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa:

4.1. dot. ppkt 3.1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

4.2. dot. ppkt 3.2-3.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

4.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 4.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 4.3 stosuje się.

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 4.3 stosuje się.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-07-09
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-07-09

10:30

Oferty należy składać pisemnie na adres: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409-Sekretariat, 50-370 Wrocław. JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 SIWZ (odpowiednio sekcja III.1.2 pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia) należy przesłać na adres email: [email protected]

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych PWr.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 2a

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Forma oferty: oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem JEDZ, który należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozdziałem VIA SIWZ na adres [email protected]

3. Oferta musi składać się z:

3.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ (odpowiednio sekcja III.1.2) niniejszego ogłoszenia);

3.2. formularza ofertowego Wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ (ze wskazaniem hasła dostępu do pliku JEDZ);

3.3. 6.3. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanej aparatury – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców) – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SIWZ (jeżeli dotyczy);

3.5. pełnomocnictwa zgodnie z pkt 3 rozdziału XI SIWZ (jeżeli dotyczy).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

jw.

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-28
Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

Main CPV code 42661100

Bidding information

Bidding deadline

9 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Mechatroniki i Inspekcji Cieplnej Pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja (stacja lutownicza, stacja lutownicza na gorące powietrze).

Kod CPV: 42661100-8 Urządzenia do lutowania na miękko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

2. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie do jednoznacznego określenia zaoferowanych odpowiednio urządzeń/produktów/elementów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie/potwierdzenie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) - zgodnie i odpowiednio z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji i pochodzić z legalnego i oficjalnego kanału dystrybucji producenta.

5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Termin realizacji Zamówienia wynosi: do 31.10.2018 r., jednak nie wcześniej niż od 1.9.2018 r. Termin uzależniony jest od zakończenia prac budowlanych. Zamawiający z Wykonawcą ustali szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia do 15 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.

8. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).

Quality criterion

Parametr techniczny PD - dotyczy stacji lutowniczej na gorące powietrze – pkt 5 OPZ

15

End

2018-10-31

Start

2018-09-01

Yes

RPDS.01.01.00-02-0001/16 projekt: "Kompleks GEO-3EM – ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA"

Additional information

Przedmiot umowy dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – projekt: „Kompleks GEO-3EM – Energia ekologia edukacja", nr projektu: RPDS.01.01.00-02-0001/16.

Main site or place of performance

Miejsce dostawy: Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław.

Price

60

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified