This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych:

a) Macierz dyskowa Hitachi VSP F1500 – S/N: 355DKC810I-CBXE00011187

b) Macierz dyskowa Hitachi VSP F1500 – S/N: 355DKC810I-CBXE00011197

c) Macierz dyskowa Hitachi VSP G800 – S/N: 717DW800-CBL00443362

Wraz z usługą montażu oraz konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy w miejscu użytkowania macierzy dyskowych.

2. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres 48 miesięcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik H do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień polegających na:

Dostawie i instalacji macierzy lub

Rozbudowie macierzy

O wartości minimum 500 000 PLN (brutto) każda;

b) wykaże się dysponowaniem co najmniej dwoma (2) specjalistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu instalacji/rozbudowy i świadczenia serwisu macierzy dyskowych, które są objęte rozbudową, z których każdy musi posiadać wiedzę potwierdzoną co najmniej certyfikatami:

— Hitachi Vantara Certified Specialist - VSP G1500 and VSP F1500 storage installation,

— Hitachi Vantara Qualified Professional - VSP G200 to VSP G800 storage installation.

Lub równoważnymi certyfikatami wystawionymi przez producenta macierzy, o których mowa w ROZDZIAŁ 1 ust.1 SIWZ, potwierdzającymi, co najmniej posiadanie ww. wiedzy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Warunek zostanie uznany, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie w wysokości co najmniej 500 000 PLN
Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądać:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-15

13:00

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, pok. 1202, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Data
2018-11-15
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-14

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Informacje dot. form wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania:

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 10 dni

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

SKARGA

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-05
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 30233000

Bidding information

Bidding deadline

15 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych:

1) Macierz dyskowa Hitachi VSP F1500 – S/N: 355DKC810I-CBXE00011187

2) Macierz dyskowa Hitachi VSP F1500 – S/N: 355DKC810I-CBXE00011197

3) Macierz dyskowa Hitachi VSP G800 – S/N: 717DW800-CBL00443362

Wraz z usługą montażu oraz konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy w miejscu użytkowania macierzy dyskowych.

2. Rozbudowa każdej z wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 macierzy polega na:

1) dostarczeniu dodatkowej przestrzeni dyskowej NETTO w ilości 88 TiB przy zastosowaniu:

a) modułów flash o pojemności nie większej i wydajności nie gorszej niż aktualnie użytkowane określone w Załączniku nr 1 do umowy;

b) obecnego poziomu zabezpieczeń RAID5 [7+1];

2) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji oraz dostarczenie innych niezbędnych elementów wyposażenia wymaganych do prawidłowego montażu i konfiguracji rozbudowywanej macierzy;

3. Rozbudowa macierzy wymienionej w ust. 1 pkt 3 polega na:

1) dostarczeniu dodatkowej przestrzeni dyskowej NETTO w ilości 102 TiB przy zastosowaniu:

a) dysków SAS o pojemności nie większej i wydajności nie gorszej niż aktualnie eksploatowane;

b) obecnego poziomu zabezpieczeń RAID5 [7+1];

2) dostarczenie dodatkowej pamięci podręcznej cache w ilości 256 GB;

3) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji oraz dostarczenie innych niezbędnych elementów wyposażenia potrzebnych do prawidłowego montażu i konfiguracji rozbudowywanej macierzy.

4. Specyfikację techniczną rozbudowywanych macierzy zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiący Załącznik H do SIWZ.

5. Informacja o konieczności przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielanych licencjach została zawarta we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik H do SIWZ.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik H do SIWZ.

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN

Description of options

Rozbudowa, w ramach Opcji polega na:

1) dostarczeniu dodatkowej przestrzeni NETTO (do każdej z dwóch rozbudowywanych macierzy wymienionych w sekcji II.2.4 ust. 1 pkt 1 i 2) w ilości 44 TiB przy zastosowaniu:

a) modułów dyskowych o pojemności nie większej i wydajności nie gorszej niż aktualnie użytkowane;

b) obecnego poziomu zabezpieczeń RAID5 [7+1];

2) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji oraz dostarczenie innych niezbędnych elementów wyposażenia potrzebnych do prawidłowego montażu i konfiguracji rozbudowywanej macierzy.

Award criteria

termin wykonania zamówienia

40

60

Main site or place of performance

CIRF Radom

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone