This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B1, B2, B3 do SIWZ.

Przedmiot dostawy ma obejmować dostawę fabrycznie nowego sprzętu do jednostek Politechniki Poznańskiej, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku B1, B2, B3 jego zainstalowanie oraz uruchomienie na koszt i ryzyko wykonawcy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania),tj.:

I. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

200 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 1

Dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

II. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

900 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 2

Dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

16 000,00 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 3

Dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Warunki realizacji umowy
Zamawiający do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2) SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków
— Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
— Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2018-11-16
Warunki otwarcia ofert

2018-09-18

11:00

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej, Dziale Zamówień Publicznych, pokój 203, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

Data
2018-09-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:30

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-06
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Waluty obce - Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski.

21.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

21.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

21.5 Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej www.put.poznan.pl

21.6 Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

21.7 Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Kontakt: [email protected], telefon: 61 665 3639

Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr Otomański, kontakt: [email protected] tel.: 61/665 3631

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, AD/ZP/41/18, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

18 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 1

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1

Award criteria

Termin płatności

20

Warunki gwarancji na laptopy

20

60

Main site or place of performance

Politechnika Poznańska, Poznań, POLSKA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 2

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 2

Award criteria

Termin płatności

20

Warunki gwarancji na zestawy komputerowe

20

60

Main site or place of performance

Politechnika Poznańska, Poznań

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 3

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 3

Award criteria

Termin płatności

40

60

Main site or place of performance

Politechnika Poznańska, Poznań

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Kongsvinger - Computer archiving services

Norway

Value: Not specified

Germany : Bonn - Software supply services

Germany

Value: Not specified

Ireland : Navan - Personal computers

Ireland

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Sweden : Stockholm - Software supply services

Sweden

Value: Not specified