This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń, pomocy i materiałów dydaktycznych oraz mebli do pracowni szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki w ramach projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie i Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach” nr RPDS.07.02.04-02-0002/16” z podziałem na zadania:

Zadanie Nr 1 – komputery i urządzenia multimedialne.

Zadanie Nr 2 – meble.

Zadanie Nr 3 – pomoce dydaktyczne.

Zadanie Nr 4 – pracownia górnicza.

Zadanie Nr 5 – pracownia elektryczna i elektrotechn.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy przekazują zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Warunki realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących okolicznościach:

1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.

8.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej też: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punktach 7.1 i 7.2. SIWZ stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:

7.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) w zakresie zadania nr 1 jednej dostawy sprzętu komputerowego z montażem lub sprzętu elektronicznego z montażem o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN – zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w dostaw w danym roku kalendarzowym;

b) w zakresie zadania nr 2 jednej dostawy mebli, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN;

c) w zakresie zadań: nr 3, nr 4, nr 5 warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które należy przedłożyć:

8.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

8.3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.1, 8.3.2 i 8.3.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt.8.4 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4.lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.4.1 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które należy przedłożyć:

8.2.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj.:

a) w zakresie zadania nr 1 co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego z montażem lub sprzętu elektronicznego z montażem o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN - dostawy można łączyć w danym roku kalendarzowym;

b) w zakresie zadania nr 2 co najmniej jednej dostawy mebli o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływam terminu składania ofert.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-03-16

10:00

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 pok 308 III p

Czas lokalny
09:00
Data
2018-03-16
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-31 Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Świdnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie Nr 1 – komputery i urządzenia multimedialne

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 1 – komputery i urządzenia multimedialne

Zadanie Nr 1 – komputery i urządzenia multimedialne.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń multimedialnych do pracowni informatycznych i pozostałych pracowni, który wyspecyfikowany został w załącznikach do umowy stanowiącej załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ do poniżej wymienionych lokalizacji;

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, ul. Budowlana 7/9;

Zespół Szkół Hotelarsko –Turystycznych w Świdnicy, ul. Równa 18;

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Księżnej Agnieszki 2;

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37;

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41;

Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6;

Zespół Szkół w Żarowie, ul. Zamkowa 10;

Zespół Szkół w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 31;

UWAGA: W cenie należy ująć montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, elektronicznego i multimedialnego.

End

2018-07-27

Yes

RPDS.07.02.04-02-0002/16

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— Cena – waga 60 %,

— Okres gwarancji – waga 20 %,

— Warunki gwarancji – waga 15 %,

— Termin płatności – waga 5 %.

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy).

Zadanie Nr 2 – meble

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 2 – meble

Zadanie Nr 2 – meble.

Zakup i dostawa mebli i akcesorii meblowych które wyspecyfikowane zostały w załącznikach do umowy stanowiącej załącznik nr 4B do niniejszej SIWZ do poniżej wymienionych lokalizacji;

Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6;

Zespół Szkół Hotelarsko –Turystycznych w Świdnicy, ul. Równa 18;

Zespół Szkół w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 31.

End

2018-07-27

Yes

RPDS.07.02.04-02-0002/16

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

— cena – waga 60 %,

— okres gwarancji - waga 30 %,

— termin płatności - waga 10 %.

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc).

Zadanie Nr 3 – pomoce dydaktyczne

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 3 – pomoce dydaktyczne

Zadanie Nr 3 - pomoce dydaktyczne.

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, które wyspecyfikowane zostały w załącznikach do umowy stanowiącej załącznik nr 4C do niniejszej SIWZ do poniżej wymienionych lokalizacji;

Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, ul. Budowlana 7/9;

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41;

Zespół Szkół Hotelarsko –Turystycznych w Świdnicy, ul. Równa 18;

Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6.

End

2018-06-29

Yes

RPDS.07.02.04-02-0002/16

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— cena – waga 60 %,

— okres gwarancji - waga 30 %,

— termin płatności - waga 10 %.

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 600,00 PLN (słownie zł: sześćset złotych).

Zadanie Nr 4 – pracownia górnicza

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 4 – pracownia górnicza

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni górniczej, które wyspecyfikowane zostały w załączniku do umowy stanowiącej załącznik nr 4D do niniejszej SIWZ do poniżej wymienionych lokalizacji;

Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6.

End

2018-06-29

Yes

RPDS.07.02.04-02-0002/16

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— cena – waga 60 %,

— okres gwarancji - waga 30 %,

— termin płatności - waga 10 %.

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 250,00 PLN (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Zadanie Nr 5 - pracownie elektryczna i elektrotechniczna

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 5 - pracownie elektryczna i elektrotechniczna

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni elektrycznej i elektrotechnicznej, które wyspecyfikowane zostały w załącznikach do umowy stanowiącej załącznik nr 4E do niniejszej SIWZ do poniżej wymienionych lokalizacji;

Zespół Szkół Budowlano-elektrycznych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37.

End

2018-06-29

Yes

RPDS.07.02.04-02-0002/16

Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— cena – waga 60 %,

— okres gwarancji - waga 30 %,

— termin płatności - waga 10 %.

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc),

SIMILAR TENDERS

Norway : Røyken - Touch screen monitors

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Electrical domestic appliances

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Denmark : Copenhagen - Fluorescent microscopes

Denmark

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Financial transaction processing and clearing-house services

Ireland

Value: 32.0 million Euro

Ireland : Wicklow - Corporate finance and venture capital services

Ireland

Value: 1 Euro

Germany : Eschborn - Flow-measuring equipment

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling