This tender in no longer available.

Tender description

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 pakiety. Dostawy należy zrealizować w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ: 1) Formularz Ofertowy; 2) Specyfikacja techniczna; 3) Specyfikacja asortymentowo-cenowa; 4) Wzór umowy wraz z załącznikami.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ będą wprowadzone do treści umowy zawieranej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego objętego postępowaniem.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-13

10:30

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, IV piętro, pokój 409, POLSKA.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-13
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury z art. 24 aa Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przed terminem otwarcia ofert – wadium w wysokości: P1: 1 800 PLN P2: 2 580 PLN P3: 50 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275). Środki pieniężne należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/150/3/17/18, pakiet nr”. Szczegółowe informacje o wadium w części IX SIWZ.

Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) Wraz z ofertą każdy Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ - wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ składany elektronicznie)

2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.sum.edu.pl informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z KRK wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (podstawa: art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp)

b) oświadczeń wg wzoru załącznika nr 5 i 7 do SIWZ (podstawa: art. 24 ust. 1 pkt. 15, 22, 23 Pzp)

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców z postępowania w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych wykonawców reguluje § 7 i § 8 Rozporządzenia o dokumentach.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez wykonawców określa SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 1) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 2) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 3) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 5. Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzona jest przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

13 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Ireland : Dundalk - Social services

Ireland

Value: 598,308 Euro

Belgium : Evere - Study on Open Innovation Models and Intellectual Property

Belgium

Value: 230,000 Euro

United Kingdom : Llandrindod Wells - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,000 Pound Sterling

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Educational software package

Norway

Value: Not specified