Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózków do transportu bielizny, miski pneumatycznej do mycia głowy pacjenta:Pakiet nr 1 Wózki opatrunkowePakiet nr 2 Wózki zabiegowePakiet nr 3 Wózki z tacami na lekiPakiet nr 4 MoździerzePakiet nr 5 Stojaki do kroplówekPakiet nr 6 Aparaty do pomiaru RRPakiet nr 7 StetoskopyPakiet nr 8 TermometryPakiet nr 9 Cęgi chirurgiczne do paznokciPakiet nr 10 Sprzęt rehabilitacyjnyPakiet nr 11 Wózki inwalidzkiePakiet nr 12 Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjentaPakiet nr 13 Podnośniki pacjentaPakiet nr 14 Stacje diagnostycznePakiet nr 15 Stanowisko do pobierania krwiPakiet nr 16 Wózki toaletowe i taborety prysznicowePakiet nr 17 Wózki do transportu czystej i brudnej bieliznyPakiet nr 18 Miski pneumatyczne do mycia głowySzczegółowy opis zamówienia stanowią formularze cenowe (Rozdział V SIWZ)

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 046-100471

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 cyt. ust. Pzp.4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.5. Odwołanie wnosi się:a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 cyt. ustawy pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.a) i pkt. 5.b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.6. w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.7. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-06
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800www.uzp.gov.pl Main CPV code 33100000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

8 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 787,739

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wózki opatrunkowe

Value

PLN Not specified

Wózki opatrunkowe Dostawa wózków opatrunkowych.

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Wózki zabiegowe

Value

PLN Not specified

Wózki zabiegowe Dostawa wózków zabiegowych

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Wózki z tacami na leki

Value

PLN Not specified

Wózki z tacami na leki Dostawa wózków z tacami na leki

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Moździerze

Value

PLN Not specified

Moździerze Dostawa moździerzy

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Stojaki do kroplówek

Value

PLN Not specified

Stojaki do kroplówek Dostawa stojaków do kroplówek

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Aparaty do pomiaru RR

Value

PLN Not specified

Aparaty do pomiaru RR Dostawa aparatów do pomiaru RR

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Stetoskopy

Value

PLN Not specified

Stetoskopy Dostawa stetoskopów

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Termometry

Value

PLN Not specified

Termometry Dostawa termometrów

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Cęgi chirurgiczne do paznokci

Value

PLN Not specified

Cęgi chirurgiczne do paznokci Dostawa cęgów chirurgiczne do paznokci

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Sprzęt rehabilitacyjny

Value

PLN Not specified

Sprzęt rehabilitacyjny Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Additional information

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla poszczególnych pozycji pakietu

Wózki inwalidzkie

Value

PLN Not specified

Wózki inwalidzkie Dostawa wózków inwalidzkich

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjenta

Value

PLN Not specified

Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjenta Dostawa foteli do pielęgnacji chorych umożliwiających karmienie pacjenta

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Podnośniki pacjenta

Value

PLN Not specified

Podnośniki pacjenta Dostawa podnośników pacjenta

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Stacje diagnostyczne

Value

PLN Not specified

Stacje diagnostyczne Dostawa stacji diagnostycznych

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Stanowisko do pobierania krwi

Value

PLN Not specified

Stanowisko do pobierania krwi Dostawa stanowiska do pobierania krwi

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Wózki toaletowe i taborety prysznicowe

Value

PLN Not specified

Wózki toaletowe i taborety prysznicowe Dostawa wózków toaletowych i taboretów prysznicowych

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Additional information

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla poszczególnych pozycji pakietu

Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny

Value

PLN Not specified

Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny Dostawa wózków do transportu czystej i brudnej bielizny

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Miski pneumatyczne do mycia głowy

Value

PLN Not specified

Miski pneumatyczne do mycia głowy Dostawa misek pneumatycznych do mycia głowy

Award criteria

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

SIMILAR TENDERS

Enteral feeds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Undertaking services

Norway

Value: 4.4 million Norwegian Krone

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Spectacles

Malta

Value: Not specified