Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózków do transportu bielizny, miski pneumatycznej do mycia głowy pacjenta:

Pakiet nr 1 Wózki opatrunkowe

Pakiet nr 2 Wózki zabiegowe

Pakiet nr 3 Wózki z tacami na leki

Pakiet nr 4 Moździerze

Pakiet nr 5 Stojaki do kroplówek

Pakiet nr 6 Aparaty do pomiaru RR

Pakiet nr 7 Stetoskopy

Pakiet nr 8 Termometry

Pakiet nr 9 Cęgi chirurgiczne do paznokci

Pakiet nr 10 Sprzęt rehabilitacyjny

Pakiet nr 11 Wózki inwalidzkie

Pakiet nr 12 Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjenta

Pakiet nr 13 Podnośniki pacjenta

Pakiet nr 14 Stacje diagnostyczne

Pakiet nr 15 Stanowisko do pobierania krwi

Pakiet nr 16 Wózki toaletowe i taborety prysznicowe

Pakiet nr 17 Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny

Pakiet nr 18 Miski pneumatyczne do mycia głowy

Szczegółowy opis zamówienia stanowią formularze cenowe (Rozdział V SIWZ)Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 046-100471
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 cyt. ust. Pzp.

4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 cyt. ustawy pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.a) i pkt. 5.b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-06
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

8 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 787,739

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wózki opatrunkowe

Value

PLN Not specified

Wózki opatrunkowe Dostawa wózków opatrunkowych.

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Wózki zabiegowe

Value

PLN Not specified

Wózki zabiegowe Dostawa wózków zabiegowych

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Wózki z tacami na leki

Value

PLN Not specified

Wózki z tacami na leki Dostawa wózków z tacami na leki

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Moździerze

Value

PLN Not specified

Moździerze Dostawa moździerzy

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Stojaki do kroplówek

Value

PLN Not specified

Stojaki do kroplówek Dostawa stojaków do kroplówek

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Aparaty do pomiaru RR

Value

PLN Not specified

Aparaty do pomiaru RR Dostawa aparatów do pomiaru RR

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Stetoskopy

Value

PLN Not specified

Stetoskopy Dostawa stetoskopów

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Termometry

Value

PLN Not specified

Termometry Dostawa termometrów

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Cęgi chirurgiczne do paznokci

Value

PLN Not specified

Cęgi chirurgiczne do paznokci Dostawa cęgów chirurgiczne do paznokci

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Sprzęt rehabilitacyjny

Value

PLN Not specified

Sprzęt rehabilitacyjny Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Additional information

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla poszczególnych pozycji pakietu

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Wózki inwalidzkie

Value

PLN Not specified

Wózki inwalidzkie Dostawa wózków inwalidzkich

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjenta

Value

PLN Not specified

Fotele do pielęgnacji chorych umożliwiające karmienie pacjenta Dostawa foteli do pielęgnacji chorych umożliwiających karmienie pacjenta

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Podnośniki pacjenta

Value

PLN Not specified

Podnośniki pacjenta Dostawa podnośników pacjenta

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Stacje diagnostyczne

Value

PLN Not specified

Stacje diagnostyczne Dostawa stacji diagnostycznych

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Stanowisko do pobierania krwi

Value

PLN Not specified

Stanowisko do pobierania krwi Dostawa stanowiska do pobierania krwi

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Wózki toaletowe i taborety prysznicowe

Value

PLN Not specified

Wózki toaletowe i taborety prysznicowe Dostawa wózków toaletowych i taboretów prysznicowych

Additional information

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla poszczególnych pozycji pakietu

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny

Value

PLN Not specified

Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny Dostawa wózków do transportu czystej i brudnej bielizny

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

Miski pneumatyczne do mycia głowy

Value

PLN Not specified

Miski pneumatyczne do mycia głowy Dostawa misek pneumatycznych do mycia głowy

Main site or place of performance

Jednostki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Award criteria

Termin dostawy

20

Okres gwarancji

20

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bergen - Dental and subspecialty instruments and devices

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: Not specified