This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sterylnych drenów silikonowych, igieł biopsyjnych, trokarów, kateterów do embolektomii i trombektomii, flokare, drenów do pompy Hysteroflow na potrzeby COZL - 6 części.

Zamówienie zostało podzielone na 6 następujących części:

Część 1 – Igły do biopsji aspiracyjnej.

Część 2 – Jednorazowe, bezostrzowe trokary.

Część 3 – Dreny silikonowe do drenażu ran.

Część 4 – Zestaw typu flocare Bengmark.

Część 5 – Katetery do embolektomii i trombelektomii.

Część 6 – Dreny wielorazowe do pompy Hysteroflow.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian określa wzór umowy do SIWZ Załącznik nr 2.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-05-08
Warunki otwarcia ofert

2018-05-08

09:15

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia COZL - 7 piętro.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Wszelkie pozostałe zapisy odnoszące się do postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

8 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Igły do biopsji aspiracyjnej

Value

PLN Not specified

Igły do biopsji aspiracyjnej

Igły do biopsji aspiracyjnej.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Jednorazowe, bezostrzowe trokary

Value

PLN Not specified

Jednorazowe, bezostrzowe trokary

Jednorazowe, bezostrzowe trokary.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Dreny silikonowe do drenażu ran

Value

PLN Not specified

Dreny silikonowe do drenażu ran

Dreny silikonowe do drenażu ran.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Zestaw typu flocare Bengmark

Value

PLN Not specified

Zestaw typu flocare Bengmark

Zestaw typu flocare Bengmark.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Katetery do embolektomii i trombelektomii

Value

PLN Not specified

Katetery do embolektomii i trombelektomii

Katetery do embolektomii i trombelektomii.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Dreny wielorazowe do pompy Hysteroflow

Value

PLN Not specified

Dreny wielorazowe do pompy Hysteroflow

Dreny wielorazowe do pompy Hysteroflow.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem VI SIWZ.

Main site or place of performance

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Bitola - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 87.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Sweden : Umeå - Ultrasonic unit

Sweden

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified