Tender description

„Dostawa systemów w ramach projektu pn. „ Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - 2 części”:Część I – System planowania leczenia radioterapią i system do konturowania obrysów tomograficznychCzęść II – System do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta
Main CPV code 33100000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I – System planowania leczenia radioterapią i system do konturowania obrysów tomograficznych

Value

PLN Not specified

Część I – System planowania leczenia radioterapią i system do konturowania obrysów tomograficznych Część I – System planowania leczenia radioterapią i system do konturowania obrysów tomograficznych

Additional informantion

Wykonawca wniesie wadium zgodnie z pkt. VI SIWZ. Zamawiający przewiduję unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 a Pzp.

Eu programme related

RPLU.13.01.00-06.0018/18

End date

2018-12-12

ac

Parametry jakościowe4060

Main site

COZL im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

Część II – System do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta

Value

PLN Not specified

Część II – System do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta Część II – System do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta

Additional informantion

Wykonawca wniesie wadium zgodnie z pkt. VI SIWZ. Zamawiający przewiduję unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 a Pzp.

Eu programme related

RPLU.13.01.00-06.0018/18

End date

2018-12-12

ac

Parametry jakościowe4060

Main site

COZL im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified