This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni ortopedycznej, poradni rehabilitacji i fizjoterapii oraz dziennego oddziału rehabilitacji, pododdziału wewnętrznego w zakresie chorób układu oddechowego oraz poradni gruźlicy i chorób płuc, w podziale na dwie części:

Pakiet nr 1 – Sprzęt medyczny.

Pakiet nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, który jest integralną częścią SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu dostaw (zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

4. Istotne postanowienia umowy wraz z katalogiem zmian zawarto w: załączniku nr 5 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał bez wad co najmniej jedną dostawę sprzętów medycznych na rzecz podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 160 ze zm.), o wartości brutto nie mniejszej niż:

Pakiet nr 1 1 500 000,00 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto).

Pakiet nr 2 – 400 000,00 PLN brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto).

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ).

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2

2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Formularz JEDZ należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi wskazanymi w rozdziale XI SIWZ. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, na których zdolności wykonawca nie polega Zamawiający nie wymaga podania informacji zamieszczonych w sekcji A i B oraz w części III dokumentu JEDZ dla podwykonawców.

3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5) Dowód wniesienia wadium

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) wykaz wykonanych dostaw.

Dokumenty składane bez wezwania w terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert:

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Szczegółowy wykaz oświadczeń zawarto w rozdz. VII SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ).Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-07-13

10:30

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 13.7.2018 r. do godz. 10:00.

Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie, pokój 102.

Oferty zostaną otwarte dnia: 13.7.2018 r. o godz. 10:30.

W siedzibie zamawiającego:

Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie, Pokój 111.

Data
2018-07-13
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-01
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 22 000,00 PLN

Pakiet 1 – 20 000,00 PLN

Pakiet 2 – 2 000,00 PLN

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

2) PKO BP SA O/Regionalny Białystok 72102013320000170200377341 z adnotacją: "wadium na dostawę wyposażenia medycznego w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego"

3) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

4) w gwarancjach bankowych,

5) w gwarancjach ubezpieczeniowych

6) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Przed terminem składania ofert.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki udziału oraz podstawy wykluczenia wraz z dokumentami jakich Zamawiający będzie żądać na potwierdzenie ich spełnienia zawarto w rozdziałach V-VII SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 33000000

Bidding information

Bidding deadline

13 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wysokie Mazowieckie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1 – Sprzęt medyczny

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 – Sprzęt medyczny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni ortopedycznej, pododdziału wewnętrznego w zakresie chorób układu oddechowego oraz poradni gruźlicy i chorób płuc.

Pakiet nr 1 – Sprzęt medyczny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, który jest integralną częścią SIWZ.

Cost criterion

Parametry techniczne

40

Yes

RPO.08.04.01-20-0041/18

Main site or place of performance

Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie

Additional information

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Pakiet nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie poradni rehabilitacji i fizjoterapii oraz dziennego oddziału rehabilitacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy, który jest integralną częścią SIWZ.

Cost criterion

Parametry techniczne

40

Yes

RPO.08.04.01-20-0041/18

Main site or place of performance

Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18–200 Wysokie Mazowieckie

Additional information

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Malta : Victoria - Sanitary towels or tampons

Malta

Value: Not specified

Norway : Borkenes - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Pathology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kumanovo - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified