This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych

Switch typ 2 (zarządzalny desktop L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 28

Switch typ 3 (zarządzalny rack L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 72

Na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanych urządzeń wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum:

500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).

Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

UWAGA – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. XI pkt 3 SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej wykonawcy. Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

Wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) brutto;

Przez sprzęt sieciowy* Zamawiający rozumie przełączniki sieciowe lub pamięci masowe lub serwery lub macierze dyskowe (serwerowe) lub firewalle lub access-pointy lub routery.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16), zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wskazanymi w pkt III.1.2) niniejszego Ogłoszenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy.

Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniejniż3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem,w którym wydano dokument.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-10
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-10

10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458770

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Okres związania ofertą - 60 dni.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt. 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):

4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1

4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2

4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3

4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4

4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5

4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6

4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9

4.8 wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 7 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia

7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz.IX pkt 5 SIWZ.

11.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo powinno znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców, musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Szczegółowe informacje dotyczące podkryteriów w kryterium Parametry techniczne oraz sposób punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert określono w Rozdz. XII SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458770

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-30
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp. Main CPV code 32420000

Bidding information

Bidding deadline

10 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych

Switch typ 2 (zarządzalny desktop L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 28

Switch typ 3 (zarządzalny rack L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 72

Na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanych urządzeń wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Ilość sprzętu dostarczanego w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji, wraz z adresami dostaw wskazano w Wykazie lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Award criteria

Termin dostawy

16

Parametry techniczne

24

60

Additional information

Dostawy zrealizowane zostaną w terminie maksymalnym do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł)

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

End

2018-12-21

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified