Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich przełączników sieciowych oraz macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.3) Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.4) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Main CPV code 32420000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich przełączników sieciowych oraz macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.3) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 35 szt. w przypadku przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2). Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.4) Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Options description

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 35 szt. w przypadku przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2). Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

Additional informantion

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert - pozostałe informacje w dokumentacji postępowania - SIWZ.

Main site

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Photocopying and offset printing equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling