Tender description

Okvirni sporazum o javnoj nabavi s više gospodarskih subjekata za uslugu strojne pripreme površina srednjim strojem za razminiranje i lakim strojem za razminiranje.

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 082-184647
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2018-08-28
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveKoturaška cesta 43/IVZagreb10000+385 [email protected]+385 14559933www.dkom.hr
Precise information on deadline(s) for review procedures
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga na adresu Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu, smatrati nepravodobnom.Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Main CPV code 90523300

Award details

This tender awarded a total of HRK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

31 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 12.0 million

Locations

Hrvatska, Sisak Caprag

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Nabava usluge strojnog pregleda minski sumnjivog područja srednjim strojem za razminiranje

Value

HRK Not specified

Nabava usluge strojnog pregleda minski sumnjivog područja srednjim strojem za razminiranje Predmet javnog nadmetanja je nabava usluge strojne pripreme površina lakim strojem za razminiranje.

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified