This tender has expired.

Tender description

Usluga izrade projektnih zadataka i detaljnih specifikacija aplikacija za javne usluge u turizmu – središnji turistički registar; upravne postupke i neupravne postupke dodjele potpora za razvoj turizma, praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava te analiza i praćenje usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Uvjeti izvršenja ugovora
Odabrani Ponuditelj dužan je s Naručiteljem sklopiti i potpisati ugovor o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave, u skladu sa uvjetima utvrđenih u ovoj Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi. Opći uvjeti ugovora temelje se se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. i to:a) izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda
2018-08-1609:00Ministarstvo turizma,Zagreb, Prisavlje 14.
Ponuda mora biti valjana do
2020-11-15
Datum
2018-08-16
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open
Lokalno vrijeme
09:00
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2018-07-13
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveKoturaška cesta 43/IVZagreb10000+385 14559930dkom@dkom.hr+385 14559933www.dkom.hr
Precise information on deadline(s) for review procedures
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 (deset) dana i to od dana objave Obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj iste ili dokumentacije o nabavi. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, putem sustava e-Žalba u skladu s odredbama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine broj:101/2017).
Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 72000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

16 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma

Value

HRK 570,000

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma.

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14.

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);60 bodovaOrganizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);20 bodovaCijena (financijski kriterij).20 bodova

Additional information

Od odabranog Ponuditelja se očekuje izvorno idejno projektno rješenje za izgradnju novih aplikacija koje su u potpunosti prilagođene zahtjevima Naručitelja.Aplikacije za koje treba napraviti Rješenje u sklopu ovog Natječaja su:1. Središnji turistički registar,2. Upravni postupci – javne e-usluge u turizmu,3. Neupravni postupci – javne e-usluge u turizmu,

Start

2018-09-01

End

2019-05-15

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava

Value

HRK 570,000

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava.

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14.

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);60 bodovaOrganizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);20 bodovaCijena (financijski kriterij).20 bodovA

Additional information

U okviru praćenja i evaluacije uspostave informacijskih sustava od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će kontinuirano pratiti i evaluirati postupak razvoja i uspostave informacijskih sustava (Središnji turistički registar; Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; Neupravni postupci dod

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam

Value

HRK 320,000

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);60 bodovaOrganizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);20 bodovaCijena (financijski kriterij).20 bodova

Additional information

U okviru analize i praćenja usklađenosti predloženih poslovnih procesa s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernica za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će izraditi analizu na koji način i u kojem opsegu postojeći zakonski (Zakon o ugostiteljskoj djelat.

Start

2018-09-01

End

2020-05-15

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Security services

Norway

Value: Not specified

Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling