This tender in no longer available.

Tender description

Usluga izrade projektnih zadataka i detaljnih specifikacija aplikacija za javne usluge u turizmu – središnji turistički registar; upravne postupke i neupravne postupke dodjele potpora za razvoj turizma, praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava te analiza i praćenje usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. i to:

a) izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

Uvjeti izvršenja ugovora
Odabrani Ponuditelj dužan je s Naručiteljem sklopiti i potpisati ugovor o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave, u skladu sa uvjetima utvrđenih u ovoj Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi. Opći uvjeti ugovora temelje se se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Postupak

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-08-16
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
09:00
Ponuda mora biti valjana do
2020-11-15
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-08-16

09:00

Ministarstvo turizma,Zagreb, Prisavlje 14.

Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-07-13
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures
Rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 (deset) dana i to od dana objave Obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj iste ili dokumentacije o nabavi. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, putem sustava e-Žalba u skladu s odredbama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine broj:101/2017). Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma

Value

HRK 570,000

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma.

Start

2018-09-01

End

2019-05-15

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);

60 bodova

Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);

20 bodova

Cijena (financijski kriterij).

20 bodova

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Additional information

Od odabranog Ponuditelja se očekuje izvorno idejno projektno rješenje za izgradnju novih aplikacija koje su u potpunosti prilagođene zahtjevima Naručitelja.Aplikacije za koje treba napraviti Rješenje u sklopu ovog Natječaja su:

1. Središnji turistički registar,

2. Upravni postupci – javne e-usluge u turizmu,

3. Neupravni postupci – javne e-usluge u turizmu,

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14.

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava

Value

HRK 570,000

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava.

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);

60 bodova

Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);

20 bodova

Cijena (financijski kriterij).

20 bodovA

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Additional information

U okviru praćenja i evaluacije uspostave informacijskih sustava od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će kontinuirano pratiti i evaluirati postupak razvoja i uspostave informacijskih sustava (Središnji turistički registar; Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; Neupravni postupci dod

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14.

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam

Value

HRK 320,000

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

Start

2018-09-01

End

2020-05-15

Award criteria

Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij);

60 bodova

Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij);

20 bodova

Cijena (financijski kriterij).

20 bodova

Yes

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

Additional information

U okviru analize i praćenja usklađenosti predloženih poslovnih procesa s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernica za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će izraditi analizu na koji način i u kojem opsegu postojeći zakonski (Zakon o ugostiteljskoj djelat.

Main site or place of performance

Zagreb, Prisavlje 14

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Bærum Posttermin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 400.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glenrothes - Remote access software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 358,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 75,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: Not specified