This tender in no longer available.

Tender description

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda sukladno tehničkom opisu i troškovniku (prilog 1 i prilog 2 dokumentacije o nabavi)

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno točki 7.7 dokumentacije o nabavi
Popis i kratki opis uvjeta
Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je isti registriran za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da


Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-09-06

10:00

Sala za sastanke upravne zgrade Zračne luke Dubrovnik

Datum
2018-09-06
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
10:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Datum slanja ove obavijesti
2018-08-06
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Čilipi

Main CPV code 71632000

Bidding information

Bidding deadline

6 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.0 million

Locations

Hrvatska, Čilipi

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.0 million

Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda

Award criteria

Metodologija provođenja kontrolnih ispitivanja

25 %

Upravljanje rizicima

25 %

50 %

End

2020-05-01

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Zračna luka Dubrovnik

Additional information

Početak pružanja usluge je po otpisu ugovora od trenutka uvođenja odoabranog ponuditelja u posao te se planira završetak istih do 01.05.2020., a sve sukladno dinamici realizacije Ugovora o građenju infrastrukture i suprastrukture na Zračnoj luci Dubrovnik čiji su pradovi predmet kontrolnih ispitivanja.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical engineering services

Ireland

Value: 9.5 million Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Ireland : Waterford - Design consultancy services

Ireland

Value: 45,000 Euro

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 10.9 million Norwegian Krone

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone