This tender in no longer available.

Tender description

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima registriranu djelatnost sukladno predmetu nabave tj. registriranu djelatnost pružanja energetske usluge.

U slučaju zajednice gospodarskog član zajednice gospodarskog subjekta dokazuje da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u ponudi naznačio da će izvršavati.

Za potrebe preliminarnog utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt dužan je ispuniti ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, i to Dio IV. A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka upis u sudski, strukovni ili obrtni registar i sl.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti kao dokaz uvjeta sposobnosti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će iz dostavljenog izvatka provjeriti ima li gospodarski subjekt/zajednica registriranu djelatnost pružanja energetske usluge u cilju onemogućavanja zaključivanja Ugovora protivno Zakonu o sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011).

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
12:00
Datum
2018-11-05
Vrsta natječaja
Open
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-11-05

12:00

Trg kralja Tomislava 6/a, Otok, HRVATSKA.

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji iz točke 6.10. UGS. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, sukladno odredbi čl. 406. st.2. ZJN-a 2016 nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Datum slanja ove obavijesti
2018-09-27
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 71314200

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 2.8 million

Locations

Hrvatska, Otok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 2.8 million

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka. Grad Otok će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju električne energije. Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko- tehnološko-ekonomskog* rješenja kojim bi se postigli učinci znatne uštede električne energije, indirektno smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijevih i/ili živinih žarulja na izboj u plinu) kao i sprječavanje svjetlosnog onečišćenja, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za neposrednim osiguravanjem dodatnih sredstava za investiciju od strane Naručitelja.

Award criteria

Zajamčena ušteda u godišnjoj potrošnji energije u odnosu na sadašnje Referentno stanje u kWh

10 bodova

Kvaliteta cestovnih svjetiljki

30 bodova

Iskustvo i kompetentnost gospodarskog subjekta

20 bodova

Valorizacijska cijena Cva

40 bodova

Main site or place of performance

Grad Otok

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Road tunnel construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 billion Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Carmarthen - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

Norway : Vinstra - Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: 26.0 million Norwegian Krone