This tender in no longer available.

Tender description

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej w m.: Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, gm. Tarczyn oraz w m.: Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (6 zadań)

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie opisanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ dostępnej na stronie http://zamowienia.psgaz.pl/
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe – w tym niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci gazowej o łącznej długości co najmniej 500,0 mb;

2) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe – dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia) tj.:

co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia winnych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 z dnia 20.10.2016).

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tego warunku.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak


Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-11-16
Warunki otwarcia ofert

2018-09-18

10:30

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.9.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów, I piętro, pok. 114.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 93 ust. 4 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-03
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

18 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn - (etap I)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn - (etap I)

Zadanie nr 1 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap I)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap I)- DN 40 PE L=1294,0 m, DN 63 PE L=2728,0 m, DN 90 PE L=500,0 m, DN 225 PE L=3510,0 m;

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/109/2017/G z dnia 17.11.2017 r.

Main site or place of performance

Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn - (etap I)

Zadanie nr 2 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap II)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap II)

Zadanie nr 2 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap II)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap II) - DN 40 PE L= 1870,0 m, DN 63 PE L=1252,0 m, DN 90 PE L= 2684,0 m, DN 225 PE L= 2930,0 m

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/109/2017/G z dnia 17.11.2017 r.

Main site or place of performance

Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap II)

Zadanie nr 3 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap III)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap III)

Zadanie nr 3 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap III)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap III)- DN 40 PE L= 2521,0 m, DN 63 PE L=6192,0 m, DN 90 PE L= 819,0 m, DN 125 PE L= 2666,0 m

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/109/2017/G z dnia 17.11.2017 r.

Main site or place of performance

Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap III)

Zadanie nr 4 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etao IV)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 - Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etao IV)

Zadanie nr 4 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etap IV)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap IV) - DN 63 PE L=2002,0 m,

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/109/2017/G z dnia 17.11.2017 r.

Main site or place of performance

Tarczyn, Komorniki, Ruda, Marylka, Gładków, Prace Duże, Prace Małe gm. Tarczyn (Etao IV)

Zadanie nr 5 - Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap I)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 5 - Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap I)

Zadanie nr 5 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap I)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap I)- DN 125 PE L=1750,0 m, DN 90 PE L=4826,0 m, DN 63 PE L=5825,0 m, DN 40 PE L=2011,0

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/111/2017/G z dnia 20.10.2017 r.

Main site or place of performance

Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap I)

Zadanie nr 6 - Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap II)

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 6 - Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap II)

Zadanie nr 6 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci gazowej w m: Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap II)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie budowy gazociągu (etap II) - DN 125 PE L=5402,0 m, DN 110 PE L= 950,0 m, DN 90 PE L=344,0 m, DN 63 PE L=4240,0 m, DN 40 PE L=134,0

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr PSG-W400/DT/ZMS/OSR/111/2017/G z dnia 20.10.2017 r.

Main site or place of performance

Janów, Dąbrowa Duża, Barcice Rososkie, Gaj Żelechowski, Nowy Żelechów, Wygodne, Krężel, Żelechów, Zalesie, Zadębie, Marynin, Henryków, Widok, Żelazna, Piekut gm. Chynów (Etap II)

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

Ireland : Dublin - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: 450 Euro

Malta : Floriana - Installation services of electrical and mechanical equipment

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Recruitment services

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glasgow - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro