Tender description

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Institute of Physics (IOP) w roku 2018 dla konsorcjum akademickiego.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wydawcy i jedynego dostawcy czasopism IOP. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez IOP jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie wydawania i dystrybucji swoich czasopism, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma IOP mogą być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Czasopisma IOP stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma IOP mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Czasopisma IOP zostały zarekomendowane do zakupu w ramach licencji konsorcyjnej przez zespół doradczy MNiSW składający się z przedstawicieli całego środowiska naukowego i ICM otrzymał środki na 50 % dofinansowanie zakupu dostępu do tych czasopism w roku 2018 w ramach programu WBN w ramach decyzji MNiSW nr 15835/E-343/WBN/2017-1. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-26
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 72320000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

30 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.4 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.4 million

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2018 do kolekcji elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez Institute of Physics (IOP). Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 57 czasopism bieżących (nie licząc dodatkowych bezpłatnych czasopism open-access oraz czasopism archiwalnych) w kolekcji podstawowej oraz opcjonalnie dodatkowe 14 czasopism bieżących w pakietach uzupełniających, w tym nowe czasopismo Quantum Science and Technology. Czasopisma IOP są udostępnianie na serwerze IOPscience należącym do wydawcy.

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone