Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz robót budowlanych dla zadania: „Zaprojektowanie i budowa wieży obserwacji zagrożenia pożarowego lasów w Nadleśnictwie Przedborów”.

Procedura

Notice number in the OJ S
2017/S 219-454659
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-12
Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne usługi. Zamówienie podobne może zostać udzielone dla przygotowania dokumentacji projektowej w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego na nadzór autorski nad realizacją zamówień podobnych, o których mowa powyżej. Zamówienia podobne będą udzielone na warunkach umowy podobnych jak w przypadku umowy dla zadania podstawowego.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 odwolania@uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl/
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje Main CPV code 71320000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

13 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 164,700

Locations

Polska, Mikstat

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 164,700

Adres obiektu budowlanego objętego zamierzeniem inwestycyjnym:
1) Przedborów, 63-510 Mikstat (działka nr ewid. 385, obręb ewidencyjny Przedborów, gmina Mikstat)
Lokalizacja C - nowo projektowana wieża przy siedzibie Nadleśnictwa Przedborów.
2) Przedborów, 63-510 Mikstat (działka ewid. 402/4, obręb ewidencyjny Przedborów, gmina Mikstat)
Lokalizacja D - pomieszczenie dla nowo projektowanego PAD przy siedzibie Nadleśnictwa Przedborów – istniejący budynek,
3) Lokalizacja A - istniejąca wieża w lokalizacji Ryś, oddz. 831 n, działka ewid. 1097, obręb ewid. Pichlice, gmina Sokolniki.
4) Lokalizacja B - istniejąca wieża w lokalizacji Spóle, oddz. 633 g, działka ewid. 1069, obręb ewid. Spóle, gmina Galewice.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Sporządzenie wszelkiej niezbędnej do realizacji wszystkich robót dokumentacji wykonawczej (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń.
2) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3) Opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej.
4) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych.
5) Wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych zgodnie z zakresem zamówienia, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ.

Additional information

Zamówienie podobne może zostać udzielone dla przygotowania dokumentacji projektowej lub robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, na terenie Nadleśnictwa Przedborów.
Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego na usługi lub.

Yes

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Main site or place of performance

Gmina Mikstat, gmina Sokolniki, gmina Galewice.

Quality criterion

Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego
10

Price

60

SIMILAR TENDERS

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Hospital facilities construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 10.9 million Euro

Building construction work

Norway

Value: Not specified

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone