This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z przebudową stacji gazowych, w podziale na 3 zadania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla poszczególnych części zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa tego warunku.

2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt. III.1.3) ogłoszenia.

Z postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7 - 12 Pzp.

Ocena spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:

1. Formularz oferty i Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1a do SIWZ,

2. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ. Wykonawca składa jednolity dokument w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument, który winien być złożony wraz z ofertą dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2018/W500/WP-000664 i stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy zakładka Repozytorium wiedzy.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

7. Dowód wpłaty wadium.

III. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Pzp, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej dwiema osobami, które będą pełniły samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako Projektant, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-05-08

11:00

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław - sala nr 3 (parter).

Czas lokalny
10:30
Data
2018-05-08
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następnych Ustawy.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://zamowienia.psgaz.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp).

2. zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. uprawnień, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt. 1.1) ogłoszenia, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71320000

Bidding information

Bidding deadline

8 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Przeniesienie stacji gazowej śr/c Podzamcze Al. Podwale dz. nr 174/6 na teren działki nr 165 w Wałbrzychu

Value

PLN Not specified

Przeniesienie stacji gazowej śr/c Podzamcze Al. Podwale dz. nr 174/6 na teren działki nr 165 w Wałbrzychu

Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na:

— zmianie lokalizacji istniejącej stacji gazowej śr/c Podzamcze,

— zagospodarowaniu terenu stacji gazowej śr/c,

— unieczynnieniu gazociągu n/c na odcinku od istniejącej stacji śr/c Podzamcze dz. nr 174/6.

Do nowej lokalizacji stacji gazowej śr/c Podzamcze dz. nr 165,

— budowie gazociągu śr/c DN 150 o długości ok. 27 m,

— budowie podziemnych zespołów zaporowo- upustowych na wlocie i wylocie stacji gazowej.

Na podstawie warunków technicznych nr PSG-W500/DT/ZMS/SW/EKC/TWM-21/2017/S z 13.4.2017 r.

Main site or place of performance

Obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu - Wałbrzych.

Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

Przebudowa stacji gazowej pśr/c w ul. Sienkiewicza dz. nr 212 w Dziećmorowicach

Value

PLN Not specified

Przebudowa stacji gazowej pśr/c w ul. Sienkiewicza dz. nr 212 w Dziećmorowicach

Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na:

— budowie stacji pśr/c redukcyjno- pomiarowej o przepustowości Q=4 000 m

3

/h,

— likwidacji istniejącej stacji pśr/c redukcyjnej i pomiarowej,

— budowie podziemnych zespołów zaporowo- upustowych na wlocie i wylocie stacji gazowej,

— budowie gazociągów na wejściu i wyjściu stacji gazowej wykonanych ze stali,

— budowie ogrodzenia wokół terenu stacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGGWR.ZMSZ.783.TWM-3.18/S z 19.1.2018 r.

Main site or place of performance

Obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu - Dziećmorowice.

Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

Przebudowa stacji gazowej pśr/c w ul. Nadrzecznej dz. nr 134/1 w Kamiennej Górze

Value

PLN Not specified

Przebudowa stacji gazowej pśr/c w ul. Nadrzecznej dz. nr 134/1 w Kamiennej Górze

Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na:

— budowie stacji pśr/c redukcyjno- pomiarowej o przepustowości Q=2 000 m

3

/h,

— budowie podziemnego zespołu zaporowo- upustowego na wlocie stacji gazowej,

— budowie gazociągu na wejściu stacji gazowej wykonanego ze stali,

— budowie ogrodzenia wokół terenu stacji.

Na podstawie warunków technicznych nr PSGW. ZMSZ.783.TWM-4.18/S z 19.1.2018 r.

Main site or place of performance

Obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu - Kamienna Góra.

Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 10.9 million Norwegian Krone

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Research laboratory services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Luqa - Construction management services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Engineering-related scientific and technical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Research and development consultancy services

Norway

Value: 2.4 million Norwegian Krone