This tender in no longer available.

Tender description

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по обособени позиции, съгласно техническата спецификация.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

1.2. Доказване на съответствието с изискването на т. 1 става с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Забележка: Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са услуги по обществен превоз и/или специализирани автобусни превози.

2. Всеки участник следва да разполага със сервизна база, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

2.1. Доказване на съответствието с изискването на т. 2 става с представяне на декларация за наличие на сервизна база.

3. Всеки участник следва да разполага със гаражна база, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

3.1. Доказване на съответствието с изискването на т. 3 става с представяне на декларация за наличие на гаражна база.

Изисквано минимално/ни ниво/а

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. Всеки участник следва да разполага със сервизна база.

3. Всеки участник следва да разполага със гаражна база.

Списък и кратко описание на условията

Всеки участник трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалент, който да поддържа валиден за срока на договора. Участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на притежаван лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, или еквивалент.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-06-22

10:30

Столична община, ул. „Париж“ № 3, зала № 109.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Дата
2018-06-21
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-05-16
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

1.1. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

1.2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът само декларира съответствие с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Начини на плащане — съгласно проекта на договор.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 60112000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 1.1 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Годеч

Value

BGN 177,800

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Годеч

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Годеч (маршрутни разписания № 22201, 22202, 22203, 22204 и № 22205) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Самоков

Value

BGN 221,900

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Самоков

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Самоков (маршрутни разписания № 22101, 22102, 22103, 22104, 22201 и № 22202) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Петърч

Value

BGN 588,000

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Петърч

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Петърч (маршрутни разписания № 22101, № 22102, № 22103, № 22104, № 22105, № 22106, № 22107, № 22108, № 22109, № 22110, № 22111, № 22112, № 22113, № 22114, № 22115, № 22116, № 22117) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Ловеч

Value

BGN 39,200

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Ловеч

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Ловеч (маршрутни разписания № 22301 и № 22302) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Смолян

Value

BGN 46,900

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Смолян

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Смолян (маршрутни разписания № 22101 и № 22102) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Свиленград

Value

BGN 62,300

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Свиленград

Обществен превоз на пътници по автобусна линия София—Свиленград (маршрутни разписания № 22201 и 22202) съгласно техническата спецификация.

Price

10

Quality criterion

Екологични качества на автобусите (включително и резервните) — Т2

40

Main site or place of performance

На територията на република България.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Taxi services

Norway

Value: 32.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of trucks with driver

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Grimsby - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Overhead circuit breakers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling