This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 w Łodzi (Program Nowe Centrum Łodzi) obejmuje:Zadanie 1 - remont i przebudowa budynków zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Moniuszki 3 na funkcję użyteczności publicznej – dostosowanie budynku dla potrzeb Wydziału UMŁ, Zadanie 2 – remont i przebudowa budynków zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Moniuszki 5 na funkcję użyteczności publicznej – Mediateka, Zadanie 3 - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy Tuwima 10 dla potrzeb wydziałów UMŁ, Zadanie 4 - przebudowa ulicy Moniuszki, Zadanie 5 - budowa nowej drogi wewnątrz kwartału ulic Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza - Moniuszki, łącząca ulice Tuwima z ulicą Moniuszki – ETAP II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. (OPZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Zamówienia w ww. zakresie zostaną udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane.

Z umową zostały określone we wzorze umowy Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał, jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Menagera Projektu / Kompleksowego Nadzoru, której przedmiotem był nadzór inwestorski oraz rozliczenie finansowe inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych o wartości, co najmniej 5 000 000,00 PLN (brutto), na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków w branżach:- konstrukcyjno – budowlanej i konserwatorskiej, - instalacyjnej – w zakresie instalacji cieplnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej – w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

b) jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu / Menagera Projektu / Kompleksowego Nadzoru, której przedmiotem był nadzór inwestorski oraz rozliczenie finansowe budowy / przebudowy drogi publicznej o wartości robót, co najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto).

c) Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

I. Odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji projektowej:

1) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności architektonicznej, która wykonała przynajmniej jeden projekt budowlany budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego objętego ochroną konserwatorską tj. wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m

2

2) jedną osobę z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, która wykonała przynajmniej jeden projekt budowlany budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego objętego ochroną konserwatorską tj. wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m

2

3) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

4) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

5) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

6) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.

II. Odpowiedzialne za pełnienie funkcji Inspektorów nadzoru inwestorskiego:

1) jedną osobą, która spełnia warunki określone w art. 37c Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.) i posiadającą:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy, w tym doświadczenie w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji robót budowlano-konserwatorskich prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości robót minimum 5 000 000,00 PLN brutto, zrealizowany w ramach jednego zakończonego kontraktu, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w tej specjalności,

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

2)jedną osoba z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy nad realizacją drogi publicznej;

3) jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru;

4) jedną osoba z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru,

III. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Inżyniera Kontraktu – posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu sprawującego nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych, w tym przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji o wartości robót min. 5 000 000,00 PLN (brutto) Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, zawodowej Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-07-17
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-07-17

12:00

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15.

Pkt 8 SIWZ zawiera informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Pkt 7 SIWZ zawiera wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 29 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100 PLN)Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. W pkt 18 SIWZ zamawiaczy poinformował o klauzuli informacyjnej z art. 13 I 14 RODO.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-04
Precise information on deadline(s) for review procedures

Pkt zgodnie z SIWZ.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji

O czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 71520000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia min 2 osób tj: Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, Osoby odpowiedzialnej w zakresie spraw finansowych i rozliczenia Inwestycji/Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).Pełnienie przez Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego polega na świadczeniu usług nadzoru, raportowania, kontroli, koordynacji i rozliczenia Inwestycji w odniesieniu do prac projektowych oraz robót budowlanych, rozliczaniu faktur z podziałem na koszty kwalifikowane, niekwalifikowane i wkład własny oraz nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby zrealizować przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych oraz wytycznymi i dokumentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.

Yes

Uchwała 18.04.2017 452/17 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 NR UMOWY NA DOFINANSOWANIE UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00

Additional information

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, rozliczania w walutach obcych ,aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, nie przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Main site or place of performance

Łódź, ul. Moniuszki 3 i ul. Moniuszki 5 ul.Tuwima 10 – działki pomiędzy ul.Tuwima a ul.Moniuszki oraz ul. Moniuszki na odcinku od ul.Piotrkowskiej do ul.Sienkiewicza w ramach granic pasa drogowego.

Price

60

Quality criterion

Doświadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówienia, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pkt. 5.1.3. c ppkt. II. 1

5

End

2020-11-30

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone