Tender description

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej

Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 062-138372
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:a) odwołanie,b) skarga do sądu.3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-16
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 [email protected]+48 224587800www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 [email protected]+48 224587800www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
aa Main CPV code 71520000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

17 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 64,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 64,000

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej

Additional information

Kryterium i waga:Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 %Doświadczenie Kierownika Zespołu – Inżyniera – 20 %Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 1 – 20 %

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Swords - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Dublin - Surveying services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Rotherham - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Urban planning and landscape architectural services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified