Tender description

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej

Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 062-138372
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:a) odwołanie,b) skarga do sądu.3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-16
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587840odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587840odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
aa Main CPV code 71520000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

17 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 64,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 64,000

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej

Additional information

Kryterium i waga:Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 %Doświadczenie Kierownika Zespołu – Inżyniera – 20 %Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 1 – 20 %

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Building construction work

Norway

Value: Not specified

Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

Architectural, engineering and planning services

Norway

Value: Not specified

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Architectural and related services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone