Tender description

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. OrneckiejProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 062-138372

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-16
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

a

a

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71520000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

17 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 64,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 64,000

Zadanie VI.1.10 Inżynier dla Zadania I.1 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej

Additional information

Kryterium i waga:

Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu – Inżyniera – 20 %

Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 1 – 20 %

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support to the Implementation of the Reconstruction of the Public Lighting System in Mariupol

Luxembourg

Value: 300,000 Euro

Norway : Engerdal - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Llandudno Junction - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction-related services

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 18.0 million Euro

United Kingdom : Reading - Leak-testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.6 million Pound Sterling

Iceland : Reykjavik - Architectural, construction, engineering and inspection services

Iceland

Value: Not specified